Eslövs kommun logotyp

Vanliga frågor och svar om barnomsorg

  

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för barnomsorg. Välkommen att kontakta oss du inte hittar svaret på din fråga!


Ansökan, rätt till plats och turordning


När kan man sätta upp sitt barn i kö?
Du kan ansöka om plats till ditt barn när som helst efter det att ditt barn är fött, men senast fyra månader innan önskat inskolningsdatum. Barnet måste ha fyllt 1 år när det börjar.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?
Lämna en ansökan om barnomsorg med hjälp av vår e-tjänst eller via blankett.
https://service.eslov.se/

Hur gammalt ska barnet vara för att få en plats?
Barnet ska ha fyllt ett år när platsen påbörjas.

Vad betyder pedagogisk omsorg?
Det vi i dagligt tal kallar ”dagmamma”/familjedaghem/ dagbarnvårdare.
Pedagogisk omsorg erbjuds som alternativ till förskola och vänder sig till barn mellan 1 och 5 år.

Har ni dagmammor i Eslövs kommun?
Ja, men endast i tätorten.

Vi planerar att flytta till Eslöv inom kort, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg?
Du kan ansöka om plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg redan när du planerar att flytta till vår kommun. Du måste inte vara folkbokförd i Eslövs kommun för att ställa barnet i kö.

Kan man ställa sig i kö och få plats om man bor i annan kommun?
För barn som är folkbokförda i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i Eslövs kommun även om familjen inte ska flytta hit. Huvudregeln är att plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar.

Vilka möjligheter har jag att välja förskola?
Du kan ha önskemål om förskola och vi vill att du anger upp till tre olika alternativ i din ansökan.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?
Självklart är du välkommen att besöka oss, kontakta förskolan direkt för att boka tid.

Hur fungerar köreglerna?
När vi placerar barn som står i kö utgår vi från garantidatum. Det datum ansökan inkommer registreras som anmälningsdatum. Ditt barn får då automatiskt ett garantidatum, som antingen blir det datum ni önskar som inskolningsdag eller 4 månader fram i tiden från anmälningsdatumet. Garantidatum kan aldrig bli tidigare än fyra månader

När garantidatum närmar sig sammanställs de lediga platser som finns i Eslövs förskolor och jämförs med de önskemål som finns. Om flera önskat samma förskola fördelas lediga platser utifrån garantidatum, syskonförtur och ålder.

Om jag vill ändra mina val i ansökan, kan jag då göra det själv i e-tjänsten?
Nej, mejla till placeringsenheten@eslov.se så hjälper vi dig att ändra önskemål.

När får jag besked om plats?
Så snart vi vet att det finns en plats skickar vi erbjudande till dig. Ska ditt barn börja i augusti får du oftast besked tidigare än under övrig tid på året.

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan ett av mina andra alternativ?
Nej. Barnet står inte kvar i kö när du erbjudits ett av era önskemål.

Vad händer om jag inte får något av mina tre önskade alternativ?
Får du inte något av dina önskade alternativ erbjuder vi dig en plats på en annan förskola. Barnet står kvar i omplaceringskö till ert första önskemål.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?
Tackar du nej till något av dina önskemål tas barnet bort ur kö och ni får göra en ny ansökan.

Har syskon förtur till plats?
Vi tillämpar syskonförtur i den mån det är möjligt.

Hur gör jag om jag vill byta förskola?
Om du vill byta ansöker du om omplacering. Vid byte av förskola har man inget garantidatum. Väntetiden kan bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?
Nej.
Förskolechef kan besluta om att avsluta placeringen om barnet inte använder platsen.

Kan vi skjuta fram barnets inskolningsdag på förskolan genom att begära ett uppehåll?
Beslut om ändrat inskolningsdatum fattas av förskolechef, beroende på när ni istället vill börja inskola, och i mån av plats och möjlighet.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats i förskolan?
Ja, men lite beroende på hur lång tid ni är borta. Kontakta förskolechefen för ditt barns förskola för mer information. Förskolechef kan besluta om att avsluta placeringen om barnet inte återkommer efter en längre tid.

Är det sommarstängt på förskolan och fritidshemmet?
Nej, vi har inte rätt att stänga våra verksamheter. Under ett antal av sommarveckorna har vi däremot  sammanslagning. Under dessa veckor kan ditt barn få sin omsorg på en annan förskola än den ordinarie.

Upp till vilken ålder får mitt barn gå på fritids?
Till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Om inte platsen sägs upp avslutas platsen sista dagen på vårterminen.

Vårt barn går på förskola men ska börja skola och fritids till hösten och vi undrar:
a) Måste vi säga upp förskoleplatsen innan vårt barn börjar fritids?

Nej, men om du inte säger upp platsen så avslutar vi placeringen på förskola dagen före skolstart och du får betala fram till dess.
b) Om vi vill ha fritids till vårt barn, måste vi ansöka om plats till det?

Ja, ni hittar blanketten här https://service.eslov.se/

 

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
Mejla placeringsenheten@eslov.se eller ring 0413-62 000

Rätt till plats vid föräldraledighet eller arbetslöshet

 

Vad händer med barnets plats om jag blir arbetssökande?
Barn mellan 1-5 år har rätt 15 timmar per vecka, lägg in ett nytt schema via  e-tjänsten för barnomsorg eller skicka in schemablanketttil Placeringsenheten.
När du återgår till arbete eller studier lämnar du in ett nytt schema till Placeringsenheten.

Skolbarn har inte rätt  till fritids när förälder blir arbetslös.
Uppsägning av fritids ska göras från första arbetslöshetsdagen. Detta för att skolbarn får sitt behov av pedagogisk verksamhet tillgodosett inom ramen för skoltiden.
När du återgår till arbete eller studier ansöker du om ny plats senast 14 dagar innan.

Mitt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem?
Vi erbjuder barn mellan 1-5 år 15 timmar i veckan.
Vi vill gärna att du lämnar in ändring av schema i god tid. Lämna in ett nytt schema via e-tjänst eller blankett.

För barn på fritidshem ska platsen sägas upp. Detta beror på att skolbarn får sitt behov av pedagogisk verksamhet tillgodosett inom ramen för skoltiden.

Jag ska arbeta/studera under min föräldraledighet och behöver därför ha mitt barn på fritids. Hur gör jag då?
Mejla eller skicka in skrivelse på varför du vill ha fritids till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn.

Jag ska arbeta/studera under föräldraledighet och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskolan/pedagogisk omsorg. Hur gör jag då?
Mejla eller skicka in skrivelse på varför du vill ha mer tid än 15 timmar per vecka för dina studier/arbete, tillsammans med arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till förskolechefen.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?
Från och med augusti månad det år ditt barn fyller 3 år så har barnet 15 timmar gratis per vecka under perioden augusti till maj. Fram till dess betalar du full avgift oavsett antal timmar.

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet eller arbetslöshet?
För förskolebarn lämnar du in ett schema med önskad omsorgstid via vår e-tjänst eller blankett.

För skolbarn ansöker du om plats på fritids via vår e-tjänst eller blankett.

Hur gör jag om barnets tider måste ändras?
Lämna nytt schema via e-tjänst eller blankett i god tid innan förändringen, gärna 14 dagar innan.

Får mitt barn gå på förskola och fritids om jag är sjukskriven?
Ja, ditt barn får vara där utifrån barnets behov beroende på familjens situation i övrigt. Förskolechef/rektor beslutar om barnets vistelsetider.

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?Prata med förskolechef eller rektor.

 

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
Mejla placeringsenheten@eslov.se eller ring 0413-62 000

 

Avgifter och fakturor

 

Vad kostar det att ha barnet i förskolan eller hos dagbarnvårdare? Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?
Avgiften baseras på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad, så det beror på vad .

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön, föräldrapenning, aktivitetstöd eller sjukersättning, dvs. alla skattepliktiga inkomster.

CSN, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd eller andra bidrag ska inte ingå vid beräkning av avgiften.

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrad?
Vi justerar din räkning så snart vi fått de nya uppgifterna från dig. Om räkning hunnit gå ut kommer förändringen på din nästa faktura.

Kan jag betala via autogiro?
Det går bra att betala via autogiro. Anmälan till autogiro hittar du under ”Utbildning och förskola” på: https://service.eslov.se/

Jag behöver räkningens OCR-nummer?
Mejla placeringsenheten@eslov.se eller ring 0413-642 25 så hjälper vi dig.

När ska jag lämna in inkomstuppgift?
Du ska lämna inkomstuppgift när du tackar ja till erbjuden plats.
Du ska uppge ny inkomst vid varje förändring som påverkar taxan, till exempel ändrad lön eller familjeförhållanden.
Och du är skyldig att lämna uppgifter när förvaltningen begär det från dig.

Får vi ingen inkomstuppgift komer du att betala maxbelopp tills vi får in korrekta uppgifter.

Vi ska separera/ vi har separerat. Behöver vi meddela er det?
Ja, vi behöver veta vem som ska ha fakturan och från vilket datum separationen gäller.

För barn vars föräldrar har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende och båda föräldrarna har behov av barnomsorg för barnet, kan var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men summan överstiger ej maxbeloppet.

Praxis är annars att räkningen kommer till den förälder där barnet är folkbokfört.

Mejla placeringsenheten@eslov.se så skickar vi hem blanketter för delad faktura.

Finns det en betalningsfri månad?
Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är ett löpande abonnemang.

Måste jag betala under inskolningstiden, semester, när mitt barn är sjukt?
Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn bara går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå räkning?
För barn 1-2 år betalar du efter taxan. För barn 3-5 år är det gratis från och med augusti det år då barnet fyller 3 år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar per vecka?
Nej, avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst per månad.

Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?
Du betalar 30 kalenderdagar efter att du sagt upp platsen (även om du inte använder dig av den). Det är därför viktigt att säga upp platsen i god tid via vår e-tjänst eller blankett.

Hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden är 4 veckor. Avgiften tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.
(Framtida placeringar sägs upp genom att kontakta Placeringsenheten)

Hur lång är uppsägningstiden om jag byter till annan kommunal verksamhet?
Du behöver inte säga upp platsen, den avslutas med automatik dagen innan den nya placeringen börjar.

 

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
Mejla placeringsenheten@eslov.se eller ring 0413-62 000

Sidan uppdaterad: 2018-02-02

KONTAKTA OSS

Placeringsenheten

Ann-Catrine Hellman
0413–642 25

Bitte Stavebring
0413-642 26

Besöksadress

Stadshuset
Gröna torg 2
Eslöv

Postadress

Eslövs kommun
Placeringsenheten
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler