Eslövs kommun logotyp

Frågor och svar om centrumutvecklingen

Nedan följer ett stort antal frågor och svar kring utvecklingen av Eslövs stadskärna.

Frågor och svar om Stora torg

 

Vad är idén kring Stora torg? 

- Stora torg är stadens naturliga hjärta och ska vara en plats för folkliv, en plats för möten mellan människor, för rörelse och rekreation och för upplevelser och nya intryck. Med torget i mitten ska stadskärnan fungera året runt och på dygnets alla timmar.

Hur blir det med torghandeln?

- Självklart är vi fortsatt intresserade av att ha liv på torget. Placering och form och andra frågor kopplade till detta blir en viktig del av kommande projekttävling och torgets nya gestaltning. 

Blir det fler aktiviteter på torget?

- Tanken är att spännande och varierande evenemang och händelser löpande under året ska dra människor och uppmärksamhet till torget och resten av stadskärnan. Detta för att göra centrum till en intressant plats att vara på och komma tillbaka till.

Blir det fler uteserveringar i centrum?

- Förhoppningen är att Stora torg och stadskärnan ska bli Eslövs vardagsrum. Uteserveringar har en väldigt viktig roll i det sammanhanget.

Om trappan utanför hotellet ska rivas, vad ska man göra på den platsen?

- Det blir plats för nya butiker, caféer och restauranger i gatuplan. Den intilliggande markytan blir en del av det nya torget och utformas på ett sätt som ligger i linje med och passar den övriga torgytan och Stensson-fastigheten med dess olika typer av verksamheter.

När kommer det nya centrum att vara klart?

-  Det är ett arbete som kommer att genomföras i olika etapper. Arbetet med ombyggnation beräknas påbörjas under 2018 .

Kommer det att störa boende/butiker/buller?

- Det är tyvärr ofrånkomligt att det blir lite stökigt under ombyggnaden. Boende och verksamheter kommer att märka av det på ett eller annat sätt men målsättningen är att det ska ske så smärtfritt som möjligt för alla.

Kommer trafiken runt Stora torg att förändras?

 - Just nu genomför vi en trafikutredning som ska ge förslag på bra lösningar för en trygg och säker trafiksituation i centrum. Utredningen beräknas vara helt klar i februari nästa år och får ligga till grund för hur det ska se ut framöver.

Frågor och svar om parkering

 

Varför införs Eslövs kommun parkeringsavgifter?

- Det handlar i princip om att få rätt bil på rätt plats vid rätt tid, det vill säga att säkerställa att det finns ledig parkeringsplats till pendlare som behöver ta bilen till stationen och till de som vill handla i centrum. Dessutom vill man minska biltrafiken i det direkta centrum till förmån för gång- och cykeltrafik som ger en lugnare och tryggare centrummiljö.

Varför inför man parkeringsavgifter när man ska göra centrum mer tillgängligt?

- I det nya utvecklingsförslaget vill man minska biltrafik till förmån för cykel- och gångtrafik. Det handlar om att säkerställa att det finns parkeringsplatser till kunderna och pendlarna. 

Varför bygger man inte parkeringsgarage?

- Det finns med i plan för centrumutveckling att undersöka möjligheterna till parkeringsgarage i området. Det pågår en utredning som inte är klar ännu. P-hus är ett bra möjligt komplement till andra parkeringar framöver men det första steget blir naturligt att införa parkeringsavgifter för att säkerställa ledig parkeringsplats. Först efter det kan det bli aktuellt med nyinvestering i ett P-garage.

Vilka zoner och vad kommer det att kosta att parkera i Eslöv?

- Förslaget till beslut ligger hos kommunfullmäktige i december med följande zoner och kostnader:

 • Zon 1 (rödmarkerat) – 10 kr/h
 • Dock ej på korttidsparkeringarna, 10-30 minuters, som fortsätter att vara gratis. Som parkeringen är tidsreglerad idag finns ingen parkering som kommer att kosta pengar i zon 1.
 • I zon 2 (grönmarkerat) - 7 kr/h
 • Pendlarparkeringar, dygns- och dagparkeringar - 28 kronor/4 timmar. Till dessa parkeringar ska det även vara möjligt att köpa månadskort för 350 kronor, utan platsgaranti.

Avgifterna föreslås införas under 2017.

Avgifterna föreslås införas under 2017. Hur mycket förväntas avgiften inbringa?

- Med föreslagen reglering beräknas intäkten till 3,5 miljoner kronor per år minus driftkostnader. Kostnaden för detta beror på vilka betalsystem man använder. Dyrast är såklart ett system med mynthantering. 

Vad ska pengarna användas till?

- Pengarna ska användas för återinvesteringar i nya hållbara trafiklösningar i centrum.

Medför det inte att centrums attraktionskraft minskar och att färre besöker centrum?

- Studier har gjorts som visar på att det inte finns något samband mellan parkeringsavgifter och omsättning i detaljhandel i innerstäder. Den viktigaste faktorn för besökare till centrum är istället kvaliteten på miljön, utbudet av varor och tjänster som erbjuds samt den allmänna tillgängliheten. Med en omsättning av lite mindre, och framför allt rätt bilar, i centrum blir det plats både för fler handlande, lättare att hitta parkeringar och mer utrymme för annan användning av de offentliga miljöerna. Med intäkter från p-avgifter får vi också möjlighet att återinvestera i nya hållbara trafiklösningar.

Varför införs  P-avgifter när alla fastighetsägare är missnöjda?

 - Alla parter är egentligen överens i sak om att parkeringsavgifter är positivt för utvecklingen av centrum, det vill säga att man säkerställer parkeringsplatser till kunder och pendlare. Intäkter från P-avgifter ger möjlighet till investeringar i nya hållbara lösningar för gator och torg i centrum som gör Eslövs centrum ännu mer attraktivt att handla och vara i.

Frågor och svar om Stadskärneföreningen

 

Vad är Stadskärneföreningen?

- En organisation och ett kitt för samverkan mellan kommunens olika intressegrupper; näringslivet - kommunen - föreningslivet i syfte att verka för Eslövs utveckling till förmån för alla som bor och verkar i Eslöv.

Vad gör Eslövs Stadskärneförening konkret?

 • Arrangerar event som bidrar till Eslövs utveckling
  Arbetar aktivt för medlemmarnas verksamheter
  Arbetar aktivt för Eslövs medborgare
  Medverkar som referens, inspiratör och bollplank i olika samverkansgrupper
  För medlemmars talan i olika sammanhang
  Genomför utbildningar och andra utvecklingstillfällen
  Omvärldsbevakning kring stadsutveckling

Vem är medlemmar i Eslövs Stadskärneförening?

- Näringslivet, kommunen och föreningslivet i Eslöv.

Vad är Eslövs Stadskärneförenings uppdrag i det här projektet?

- Den är att stimulera våra medlemmar att aktivt medverka i arbetet att förverkliga den handlingsplan som nu läggs fram för Eslövs centrums utveckling. Delaktighet och samverkan är nycklar till framgång.

 Vad menar ni med "attraktiv och aktiv"?

- Vår bild av Eslöv är staden dit alla vill åka, vara, verka och bo i. En stad vars namn väcker nyfiken och längtan. En stad vars namn klingar av kreativitet, värme, glädje, trygghet, hårt arbete och framgång. En stad där vi som är här har tagit oss ut ur "sofforna" och möts på stan i ett varmt leende, där vi alla är delaktiga i det som händer och det arbete som krävs för att hela tiden utvecklas i den riktning som vi önskar.

Frågor och svar kring planen för centrumutveckling

 

Varför gör man en ny plan för Eslövs centrum?

-  Idén med en plan för centrumutveckling är att peka ut en riktning och ge förslag på åtgärder för fortsatt utveckling av Eslövs centrum. För att nå visionen om att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i behöver Eslövs stadskärna utvecklas till ett väl fungerande centrum där människor känner sig attraherade till platsen, vill stanna länge för att spendera och investera och för att människor ska tala väl om platsen.

Vad är nästa steg?

- Vi jobbar vidare med att utveckla vår samverkan med centrums aktörer och går från ord till handling i de åtgärder som planen föreslår. Om 100 dagar från idag samlas vi igen och presenterar nuläge och en än mer konkret plan för det fortsatta arbetet. 

Vad kommer arbetet med att förändra centrum att kosta? Skattemedel?

- Stora investeringar under flera år, svårt att säga en exakt siffra. Vi bygger cykelvägar, infartsvägar och andra investeringar i den offentliga miljön. Utöver detta satsar Eslövs Bostads AB, fastighetsägarna i centrum och stadskärneföreningen och dess medlemmar både tid och ekonomiska resurser i arbetet. Vi ser att det arbete vi nu gör kommer att lyfta Eslöv som ort på så många olika sätt.

 


 

Sidan uppdaterad: 2017-03-17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler