Eslövs kommun logotyp

Dagvattendammar i boendemiljö

Då och då väcks frågan om dagvattendammar ska ha staket eller inte. Liksom de flesta andra kommuner har Eslövs kommun valt att inte hägna in dammar eftersom dammar utan staket både är och känns mer tillgängliga. Det är också bättre för djurlivet och har även större rekreativa fördelar. 

Våra anlagda dammar är utformade med tanke på säkerhet, men man ska naturligtvis alltid vara försiktig vid vatten. Tänk på att vid vintertid, när det fryser på och is bildas, finns också risker till exempel med att isen inte håller. Vi vill gärna att människor uppehåller sig vid dammarna och att man tillsammans med sina barn utforskar och upptäcker vattenmiljön.
Barn under 18 år står under vårdnadshavarens ansvar.

Dagvattendammars positiva effekt
Dagvattenanläggningarna har en positiv effekt på våra sjöar, som tar emot vattnet. Men det finns även andra fördelar som biologisk mångfald och rekreation.
Biologisk mångfald innebär att livsmiljön är sådan att den kan innefatta många olika växt- och djurarter. Dagens samhälle har på många sätt utarmats på den här typen av miljöer. Genom att skapa småvatten som exempelvis dammar, möjliggör vi till återintåg för undanträngda arter som behöver vatten för att kunna leva och fortplanta sig. Groddjur och vattensalamandrar kan trivas och fågelarter hittar en plats att leva på. Även landlevande djur kan dra nytta av vattendragen för att dricka eller finna föda.
Rekreation med kvalitet blir allt viktigare i dagens tätbebyggda samhällen. Natur- och parkmiljöer i bostädernas närhet nyttjas ofta flitigt. En öppen parkmiljö med grönska och vattenspegel uppskattas av de flesta. Det blir en rofylld plats där man kan hämta ny energi eller utnyttja till olika aktiviteter.

Att hägna in en dagvattendamm
Ibland vill närboende att dammarna ska hägnas in med staket, på grund av rädsla för olyckor med barn. Om dammarna hägnas in går en stor del av värdet förlorat, dels i avseende på den biologiska mångfalden och dels ur rekreativ synvinkel. Kostnaden blir dessutom högre, dels i anläggningsskedet, men framförallt för underhåll och drift av dammarna, som försvåras i och med ett staket. Därför anser Eslövs kommun att det är bättre att lägga pengarna på själva reningen så att våra sjöar kan uppnå en högre vattenkvalitet.
Vår åsikt är att man ska kunna ha öppna vatten även i en boendemiljö. Det gäller att minimera riskerna, men också att se rimligheten i de åtgärder man vidtar. Vi vill skapa trivsamma miljöer med bänkar, broar och frodig grönska som är tillgängliga för allmänheten. Risken finns att barn tycker det är ännu mer spännande med staket som man kan klättra på.
Vid ett par av våra dammar har vi ändå satt upp staket runt hela eller delar av dammen. Detta är undantag som beror på att dessa sträckor anses extra utsatta eller att dammarna ligger i ett annars otillgängligt område.

Minimera riskerna med dagvattendammar
När vi anlägger dammar vidtar vi en hel del försiktighetsåtgärder för att minimera riskerna för olyckor. Dammarna är oftast betydligt säkrare än många naturliga kuststräckor, sjöar och åar. På vissa platser finns dessutom livbojar uppsatta ifall olyckan skulle vara framme.
Dagvattendammarna är ofta konstruerade med flacka slänter och avsatser så att man ska kunna ta sig upp om man trillat i. Vattendjupet är ofta mindre än en meter på det djupaste. Jämför med vanliga diken och sjökanter som många gånger kan ha djupt vatten direkt i kanten och med branta slänter.
Vår förhoppning är att föräldrar/ målsmän ska följa med sina barn till våra dammar och vattendrag. Att tillsammans uppleva det fina med ett bo invid en vattenmiljö och lära barnen respekt för vatten och när det fryser på och bildas is på vinterhalvåret.

Sidan uppdaterad: 2014-12-15

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler