Eslövs kommun logotyp

Enskilt avlopp

Rent vatten är en av väldens viktigaste naturtillgångar. Det är viktigt att du som har enskilt avlopp i din fastighet, har en avloppsanläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt. Bristfälliga enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten. Om avloppsvattnet inte renats tillfredsställande finns det risk att föroreningar som till exempel bakterier och övergödande ämnen hamnar i den egna eller grannens dricksvattenbrunn.

Skiss över kontroll- och handläggningsprocessen vid enskilt avlopp

Kontroller
Miljöavdelningen i Eslövs kommun genomför tillsyn av enskilda avlopp i kommunen Syftet med tillsynen är att kontrollera att avloppen inte har en negativ påverkan på yt- och grundvatten i kommunen.

Skissen här intill beskriver handläggnings- och kontrollprocessen. Klicka på bilden, så får du upp den i större format.

Reningskrav
Det finns två olika skyddsnivåer enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, NFS 2006:7. Dessa skyddsnivåer finns både för hälso- och miljöskydd och kallas för normal- och högskyddsnivå. Miljöavdelningen använder sig av Naturvårdsverkets allmänna råd vid tillsyn av enskilda avlopp för att bedöma åtgärder som krävs för att minska negativ påverkan på yt- och grundvatten i kommunen.

Nedan listas grundkraven och kraven för normal- och högskyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.

GRUNDKRAV

 • Dag- och dräneringsvatten leds inte till spillvattenanordningen.
 • Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
 • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
 • Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
 • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
 • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion.
 • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.

NORMAL NIVÅ

Hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Miljöskydd

 • Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
 • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
 • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.

HÖG NIVÅ

Hälsoskydd
Utöver hälsoskyddet på normal nivå, två punkter (se ovan):

 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

Miljöskydd
Utöver miljöskyddet på normal nivå, sex punkter (se ovan):

 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst
   90 % reduktion av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst
   50 % reduktion av kväve (tot-N).

Ansökan/Anmälan
Nyanläggning av enskilt avlopp med ansluten vattentoalett
kräver att man söker tillstånd i god tid före arbetet är planerat att påbörjas.
Tillstånd söker man hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Blankett för ansökan finner du under självservice på kommunens webbplats.

Vid nyanläggning av enskilt avlopp från bad-, disk- och
tvättvatten eller ändring av eller tillägg till en redan befintlig
avloppsanordning, krävs det att du lämnar en anmälan hos Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska lämnas i god tid före
arbetet är planerat att påbörjas. Blankett för anmälan finner du under självservice på kommunens webbplats.

Avgift
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn och handläggning enligt ”Taxa enligt miljöbalken”, antagen av Kommunfullmäktige i Eslövs kommun.

För ansökningar gäller en fast avgift och vid anmälningar och tillsyn gäller timavgift. Mer information om miljöavdelningens taxa finner du om du klickar här.PDF (pdf, 152.9 kB)

Information från miljöavdelningen är alltid kostnadsfri

KONTAKTA OSS

Maria Lantz
Miljöinspektör
070 - 543 4281
0413 - 620 28
maria.lantz@eslov.se

Marielle Johansson
Miljöinspektör
0413 - 622 28
marielle.johansson@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet. Informationen är oberoende och kommersiella delar hålls åtskilda från övrig information.

Blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Under självservice finner du blanketter för anmälan om inrättande/ändring av enskilt avlopp samt blankett för kvalitetsförsäkran.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler