Eslövs kommun logotyp

Inventering och sanering

Krav på inventering och sanering finns i förslaget till förordning och PCB. Inventeringen ska omfatta fog- och golvmassor samt isolerrutor och kondensatorer. Fogmassor står för de största mängderna av PCB -haltigt material och en stor mängd av dessa har inte omhändertagits. Uppskattningsvis finns ca 300 ton PCB -haltiga fogmassor kvar.

Inventering

Enligt förordning om PCB m.m (SFS 2007:19) ska bestämmelserna om inventering och sanering inte tillämpas på en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer. Fastighetsägare till övriga typer av fastigheter (t.ex. hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler) ska genomföra inventering och eventuell sanering. Resultatet av inventeringarna skall ha redovisats till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 juni 2008.

inventeringen ska omfatta förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer/transformatorer. Inventeringen ska ske enligt den beskrivning som anges av Byggsektorns Kretsloppsråd som finns tillgänglig på www.sanerapcb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, enligt handboken "Inventering av fogmassor med PCB - handbok för fastighetsägare" från Stockholms kommun eller annan likvärdig metod.

Om konsult anlitas ska Ni kontrollera att denna har erfarenhet/utbildning inom PCB-inventering. Svenska Fogbranschens Riksförbund har på sin hemsida www.sfr.nu en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer.

Förekommer mjuka fogar och golvmassor måste analys göras för att fastställa eventuell förekomst av PCB. Om dessa material inte förekommer ska det verifieras med foto. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogmassor ska anlitas. Notera att inventering med hjälp av PCB-hund inte är en metod som kan användas för att friklassa förekomst av PCB i fastigheter.

Blanketter för inventering tillhandahålls av miljöavdelningen. Samtliga blanketter skickas till Miljöavdelningen tillsammans med analysresultat och situationsplan som visar var proverna tagits samt var PCB konstaterats.

Sanering

Från och med den 16 augusti 2010 gäller nya regler i förordningen för när fog- och golvmassor ska saneras. Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast, dock senast:

  • A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter

B) den 30 juni 2016, om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973,
  • byggnaden, eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973, eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan använts för att ersätta en PCB-prdukt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

Vad gäller fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 mg/kg) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligt till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om saneringen avser fogmassor ska metod för sanering anges i anmälan.

Miljöavdelningen har möjlighet att, om det finns särskilda skäl, medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt. Särskilda skäl kan exempelvis vara att massan sitter mycket svåråtkomlig eller att sanering försvårar en samhällsviktig verksamhet på ett betydande sätt.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler