Eslövs kommun logotyp

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten, därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. 

Lagstiftningen inom köldmedieområdet genomgår just nu förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning som kompletterar denna är under utarbetande. 

För 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden i anläggningen. För att göra beräkning av gasen, se: alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollförtetag.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
  • Årligen rapportera till miljöavdelningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter) 
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll
  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöavdelningen
  • Informera miljöavdelningen om du installerar nya aggregat

Årlig rapportering

Årsrapport skall lämnas in till miljöavdelningen senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar innehållande sammanlagt minst 10 kg köldmedium. Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operarör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning. Den som är ansvarig ägare den 31 mars ansvarar för att rapporteringen från föregående kalenderår sker i tid. Rapporten kan skickas in via post eller epost:
Eslövs kommun
241 80 Eslöv
E-postadress: miljo@eslov.se

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse är tillsynsmyndigheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014.
Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

 

Påfyllningsstopp och begränsningar

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedium HCFC. Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt och där den installerade mängden köldmedium är mer än 3 kg.

Lagstiftning

Den lagstiftning man bör känna till är främst förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). 

Naturvårdsverket: Vägledning om flourerande växthusgaser
Branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer: skvp.se 

KONTAKTA OSS

Miljöavdelningen
0413–620 00
miljo@eslov.se

 

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler