Eslövs kommun logotyp

Kemikalier

REACH

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska betyder det ungefär Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är EU-förordning, vilket innebär att den ska tolkas direkt och kommer inte att översättas till svensk lagstiftning. Till lagstiftningen följer EU-direktiv, som bland annat reglerar märkning av kemikalier. Förordningen gäller i hela EU sedan den 1 juni 2007, men de olika bestämmelserna ska införas stegvis.

 
Reach är en kraftig förstärkning av de lagar som funnits för kemikaliehantering i EU tidigare och bygger på att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som ansvarar de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder. Ämnena får inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter, vilket de som hanterar kemikalier ska ta fram uppgifter på. Samtliga ämnen och beredningar ska registreras hos den nybildade kemikaliemyndigheten ECHA, som ligger i Helsingfors.

 
Ämnen som förhandsregistrerades 1 juni- 1 december 2008 får uppskov i den fullständiga registreringen. Övriga ämnen får inte tillverkas eller importeras förrän registrering genomförts. Ämnen med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper ska tillståndsprövas. Med hjälp av nya förbättrade säkerhetsdatablad utrustade med exponeringsscenario från registreringen ska information vandra från tillverkare och importörer till återförsäljare och nedströmsanvändare. Omvänt ska användare rapportera avvikelser uppåt i kedjan.

Mer information och PRIO och REACH hittar ni på Kemikalieinspektionenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Produktvalsprincipen

I miljöbalkens (1998:808) andra kapitlet om allmänna hänsynsregler 4 § anges det att "alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism".

PRIO

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett prioriteringsverktyg (PRIO) som ska underlätta ett förebyggande arbete för att minska risken för skada på människor och miljö orsakad av användning av kemikalier. PRIO-databasen innehåller ämnen som är klassade som utfasningämnen eller prioriterande riskminskningsämnen. Gemensamt för dessa ämnen är att de är aningen

  • Cancerframkallande
  • Mutagena
  • Reproduktionsstörande
  • Särskilt farliga metaller (Hg, Cd, Pb)
  • Långlivade
  • Bioackulumerande
  • Giftiga
  • Ozonstörande
  • Hormonstörande

 
Ett utfasningsämne är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper, en del av dessa ämnen är redan förbjudna i Sverige. Riksdagen har beslutat att anta miljökvalitetesmålet Giftfri miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där ett delmål är att alla nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara fria från ämnen med dessa egenskaper enligt en viss tidplan.
Ett prioriterat riskminskningsämne innehar farliga egenskaper, vilket kräver extra insatser för säker hantering och bör successivt bytas ut mot mindre farliga kemikalier.

Sidan uppdaterad: 2017-07-03

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när
Kontaktcenter är stängt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler