Eslövs kommun logotyp

Till dig som är god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare. Här följer information som kan hjälpa dig att utföra ditt uppdrag.

När du tillträder ditt uppdrag
I början av ditt uppdrag som förvaltare/god man bör du:

 • Ta reda på vilka behov som din huvudman behöver ha tillgodosedda. Utred omfattning av uppdraget och vilka behov din huvudman har.
 • Ta kontakt med anhöriga till din huvudman så snart som möjligt.
 • Kontakta alla berörda om att det du är god man för din huvudman. Kontakta till exempel försäkringskassa, sjukvårdspersonal med mera. Protokollet från tingsrätten fungerar som din fullmakt, det vill säga den visar att du har behörighet att företräda din huvudman.
 • Ordna huvudmannens ekonomi. Se över vilka tillgångar och skulder som din huvudman har. Det finns två typer av konton för den som har fått förordnande om god man, de kallas för fria och överförmyndarspärrade konton. 1. Fria konton är sådana som understiger ett belopp om 20 000 kr. Uttag kan göras från fria konton utan överförmyndarens samtycke. 2. Överförmyndarspärrade konton är bankkonton som har en behållning som överstiger 20 000 kr. För att göra ett uttag från ett sådant konto krävs överförmyndarens samtycke. Om din huvudman har ett bankfack så be om att få titta på innehållet. En bankman ska alltid närvara när du tittar i bankfacket. Om där ligger kontanter ska de sättas in på bankkonto.
 • Har din huvudman gällande försäkringar? Se till att din huvudman har en gällande hemförsäkring och andra försäkringar som huvudmannen har behov av.
 • Gör en förteckning inom två månader över din huvudmans tillgångar och skulder. Förteckningen ska skickas in till överförmyndaren.
 • Om du övertar ett godmanskap/förvaltarskap från någon annan behöver du inte upprätta någon ny förteckning inom två månader. Den utgående balansen från din föregångare är din ingående balans.
 • En förteckning ska innehålla:
 • Värdet av tillgångar. Bifoga saldobesked från bank, värdebesked för aktier, obligationer, fonder med mera. Ett bankbevis ska medfölja över vilka konton som är förlagda med en överförmyndarspärr. VP-konton ska förläggas med överförmyndarspärr. Äger din huvudman en fastighet ska lagfartsbevis bifogas. Fastigheten ska värderas till taxeringsvärdet. Om din huvudman äger en bostadsrätt ska intyg på ägarförhållandet finnas med i förteckningen och värdet av bostadsrätten tas upp till deklarationsvärdet. Lösöre tas bara med i förteckningen om det uppgår till betydande belopp. Detta gäller bara till exempel mycket värdefull konst.
 • Specifikation av vilka skulder som finns och vilka belopp skulderna uppgår till.
 • Förteckningen ska göras på heder och samvete. När förteckningen är klar så behåll en kopia av den. De ingångsvärden du har tagit fram ska användas när du upprättar en årsavräkning.

 
Årsavräkning
Varje år ska du som god man/förvaltare upprätta en årsavräkning. En årsavräkning ska innehålla inkomster och utgifter som skett under året samt värdet av övriga tillgångar. Redovisningen ska innehålla de faktiska utgifter som skett under året. Årsavräkningen ska lämnas in senast den 1 mars till överförmyndaren.
Årsavräkningen skickas in till:
 
Eslövs kommun
Överförmyndarnämnden
241 80 Eslöv
 
Årsavräkningen ska fyllas i med beständig skrift, det vill säga inte med skrift som lätt kan tas bort såsom blyertspenna.
Om du som god man/förvaltare anlitar någon annan att upprätta en årsavräkning ska den kostnaden inte läggas på huvudmannen. Sådan hjälp får bekostas av den gode mannen/förvaltaren.
 
Vad ingår i en årsavräkning?
Som ingående balans ska du ange vad du redovisade per den 31/12 föregående år. Om du blev förordnad som god man/förvaltare under året ska du ange tillgångarna i förteckningen som din ingående balans.

Nedan anges vad du ska ta upp som inkomster och utgifter i årsavräkningen:
Inkomster

 • Bruttoinkomsten av utbetald pension. Bifoga kontrolluppgift från till exempel försäkringskassan, SPV, AFA med mera.
 • Bruttolön för året. Bifoga lönebesked.
 • Bidrag.
 • Bankränta.
 • Utdelning och försäljning av värdepapper eller fonder. Om utdelning inte sker genom kontanta medel ska intäkten inte tas med i årsavräkningen.
 • Om försäljning sker av fastighet, bostadsrätt eller lösöre ska försäljning tas upp som en intäkt.
 • Arv och gåva.
 • Skatteåterbäring.
 • Övriga andra inkomster. Bifoga verifikation på alla andra övriga inkomster som skett under året/den tid som du har varit förvaltare/huvudman.

 
Tillgångar per den 31 december eller när du avslutat ditt uppdrag:

 • Tillgångar som finns på bankkonto.
 • Värdepapper.
 • Premieobligationer.
 • Sparobligationer. Ange lån och nominellt värde. Det värde som tas upp i årsräkningen är värdet vid årets slut inklusive ränta och bonus.
 • Livförsäkring. I beviset från bank eller försäkringsbolag ska förmånstagare anges.
 • Fastighet.
 • Ska tas upp till taxeringsvärdet.
 • Bostadsrätt. Ska tas upp till taxeringsvärdet.
 • Reversfordringar. Observera att lån ska godkännas av överförmyndaren.

OBS! Alla tillgångar ska redovisas med en bifogad specifikation som bekräftar tillgången, till exempe ett årsbesked från bank. Det ska framgå speciellt vilka konton som är förlagda med överförmyndarspärr.
 
Utgifter

 • Preliminärskatt på lön och pension.
 • Preliminärskatt på räntor, utdelningar etc.
 • Hyresutgifter.
 • Köp av fastighet eller bostadsrätt.
 • Övriga andra utgifter. Alla utgifter som huvudmannen har haft under året ska redovisas. Som till exempel tv-licens, telefon, elavgifter, medicin, läkaravgifter samt fickpengar som delats ut till huvudmannen.

 
Skulder

 • Alla skuldförbindelser som huvudmannen har ska redovisas årligen. Bifoga alltid en specifikation som bevisar fordringsförhållandet. Ränta på lån ska framgå av specifikationen.

 
OBS! Alla skulder och utgifter ska redovisas med en bifogad specifikation som bekräftar skulden eller utgiften. Specifikationen ska visa vad pengarna har gått till. Specifikationen över skulder ska utvisa hur stor skulden är och vem som är fordringsägare.

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler