Eslövs kommun logotyp

God man för ensamkommande barn

För vem gäller förordnandet?
God man förordnas för ett barn som kommer ensamt till Sverige och är under 18 år. En ställföreträdare ska förordnas för den underårige snarast möjligt. Barnet ska även sakna annan vuxen person som annars skulle ha trätt i förälderns ställe.

God man förordnas för ensamma barn i Sverige. Den underårige kanske har blivit övergiven av sina föräldrar eller så kan föräldrarna inte längre vara barnets ställförträdare. I sådana situationer behövs en god man utses för den underårige.

Vad omfattar uppdraget?
Uppdraget som god man omfattar både barnets ekonomiska och personliga angelägenheter. Som god man ska man se till att de behov som barnet har blir tillgodosedda. Den gode mannen ska se till att barnet går i skolan och hjälpa till att planera barnets utbildning. Den gode mannen ska vara engagerad i barnets skolgång till exempel genom att delta i utvecklingssamtal med mera.

Den gode mannen ska se över barnets boendesituation och se till att barnets hälsa sköts. Här ingår även uppgifter som att söka bidrag för barnets räkning eller att ansöka om insatser enligt SOL eller LSS. Om det behövs ska den gode mannen även vara behjälplig i kontakten med föräldrar och andra släktingar.

För ensamkommande flyktingbarn ska den gode mannen ansöka om uppehållstillstånd för barnet och vara med vid Migrationsverkets utredning.
 
Om barnet utsätts för brott ska den gode mannen bistå barnet på bästa möjliga sätt, bland annat se till att barnet får ett målsägandebitröde förordnat för sig. Om barnet begår ett brott ska den gode mannen se till att barnet får ett offentligt biträde och i övrigt vara engagerad i saken.
 
Avslutande av uppdraget
När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet. Den gode mannen behöver inte begära sitt entledigande utan ställföreträdarskapet upphör automatiskt.

Om ett ensamkommande flyktingbarns vårdnadshavare kommer till Sverige upphör uppdraget för den gode mannen. Om den gode mannen misstänker att den som påstår sig för att vara förälder till barnet inte är det ska förhållandena utredas innan uppdraget för gode mannen upphör. Den gode mannen ska då ta kontakt med Migrationsverket.

Om barnet inte får sitt uppehållstillstånd beviljat och avvisas från Sverige upphör godmanskapet för barnet. Däremot består godmanskapet för om barnet om barnet inte har lämnat Sverige utan fortfarande uppehåller sig här trots att avvisningsbeslut har skett.
 
Barn som kommer ensamma till Sverige kan få en särskild förordnad vårdnadshavare. När en sådan har utsetts upphör godmanskapet för barnet. Den gode mannen ska då vara den särskilt förordnade vårdnadshavaren behjälplig med att information om barnets behov med mera.

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler