Eslövs kommun logotyp

Förmyndare

Vad är en förmyndare?
Myndighetsåldern i Sverige är 18 år. Alla som inte uppnått denna ålder är omyndiga. Omyndiga personer ska ha en förmyndare. Förmyndare för den omyndige är föräldrarna till den omyndige om föräldrarna är gifta med varandra. Om föräldrarna är skilda och har gemensam vårdnad om den omyndige är båda föräldrarna förmyndare. Om ena föräldern har fått ensam vårdnad om barnet är den föräldern också ensam förmyndare till den omyndiga.

En förälder som själv är underårig eller om föräldern står under förvaltare kan inte föräldern vara den underåriges förmyndare. I sådana fall utser rätten en förmyndare åt den underårige.

Fri förvaltning av underårigs tillgångar
I de övervägande flesta fall behövs inte någon redovisning ske av den underåriges medel. Förmyndaren bestämmer nästintill fritt över underårigs medel om den underåriges tillgångar understiger åtta basbelopp. Detta kallas för fri förvaltning.

 
Kontrollerad förvaltningförvaltning under tillsyn av överförmyndaren
Ibland behövs redovisning ske av underårigs tillgångar. Detta kallas för kontrollerad förvaltning. Redovisning krävs av förmyndaren i de fall den underårige äger fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller om förmyndaren lånat medel av barnet mot revers. Redovisning av underårigs tillgångar sker till överförmyndaren.

Om den underårige äger betydande tillgångar, det vill säga tillgångarna överstiger åtta basbelopp, ska förvaltningen av tillgångarna ske under kontroll av överförmyndaren. En anmälan ska ske av förmyndaren om barnets tillgångar överstiger åtta basbelopp. Basbeloppet för 2012 är 44 000 kronor.

Kontrollerad förvaltning av underårigs medel kan även ske i andra fall än som nämnts ovan. Om överförmyndaren anser att vårdnadshavaren missköter den underåriges ekonomi kan överförmyndaren till exempel spärra den underåriges bankkonto eller kräva av vårdandshavarna att de redovisar barnets medel. Detta gäller oavsett vilket belopp som den underåriges tillgångar uppgår till.

En förmyndare kan även utses för en underårig för att ta tillvara den underåriges rätt. Detta kan till exempel bestå i att bevaka underårigs del i testamente eller gåvobrev. Testamente eller gåvobrev kan föreskriva att den underåriges del ska stå under överförmyndarens kontroll.

Även vissa utbetalningar som överstiger ett basbelopp kan stå under överförmyndarens kontroll. Detta gäller speciellt vid utbetalning av försäkringsersättningar, testamente och arv till den omyndiga. Medlen ska då sättas in på ett överförmyndarspärrat konto vilket betyder att uttag från kontot endast kan ske med överförmyndarens godkännande.
 
Överförmyndarspärrade bankkonton
De konton som inte är förlagd med en överförmyndarspärr är föräldrarna fria att lyfta medel ifrån. Konton som är belagda med överförmyndarspärr kräver överförmyndarens samtycke för att uttag av medel ska kunna ske.
 
Placering av omyndigas tillgångar
Vid köp av andel i värdepappersfond eller obligationer som utfärdats av stat, kommun eller bank gäller fri placeringsrätt av den omyndiges tillgångar. Detta gäller även då förvaltningen av den omyndiges tillgångar har blivit satt under kontroll av överförmyndaren. Om den underåriges tillgångar är satt under kontrollerad förvaltning krävs överförmyndarens samtycke för att placera tillgångar i till exempel aktier eller försäkring.
 
Krav på tillstånd av överförmyndaren
Vissa rättshandlingar måste alltid överförmyndaren godkänna. Detta är oavsett om det gäller fri eller kontrollerad förvaltning. Överförmyndarens samtycke krävs i följande situationer:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Ta emot gåva i form av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Låna eller låna ut pengar.
  • Driva näring/rörelse.
  • Vård av barnets rätt i dödsbo.

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler