Eslövs kommun logotyp

Att tänka på som god man/förvaltare

Gåvor från huvudmannen
Det är inte lämpligt att du som gode man/förvaltare tar emot gåvor från din huvudman. Sedvanliga gåvor som är till ett ringa värde som, t.ex. födelsedagspresent eller julklapp, är tillåtna att ta emot från sin huvudman. Om du som gode man/förvaltare blir inskriven i din huvudmans testamente eller blir förmånstagare i försäkring bör du omedelbart be om ditt entledigande.

Samtycke från huvudmannen
I uppdraget som god man ska alltid samtycke från huvudmannen inhämtas. Som förvaltare krävs dock inte att samtycke från huvudmannen inhämtas för att företa rättshandlingar som omfattas av uppdraget.

Vissa handlingar kräver dock alltid samtycke från huvudmannen oavsett ställföreträdarskap. Detta gäller i situationer då huvudmannen vill ge bort egendom eller avstå från arv eller testamente. Överförmyndaren eller gode mannen/förvaltaren kan inte ge sitt samtycke till dessa rättshandlingar. För att en sådan rättshandling ska vara giltig ska huvudmannen ska förstå innebörden av rättshandlingen och kunna ombesörja den på egen hand.
 
Krav på samtycke från överförmyndaren
I de dagliga uppgifterna i uppdraget som god man/förvaltare behövs oftast inte överförmyndarens samtycke. Vissa rättshandlingar kräver dock överförmyndarens samtycke innan de företas. Nedan följer en rad olika situationer där det krävs överförmyndarens samtycke till olika rättshandlingar.

Det är de vanligaste situationerna då överförmyndarens samtycke krävs som beskrivs nedan. Ta kontakt med överförmyndaren om du är osäker på om en tänkt rättshandling kräver samtycke från överförmyndaren.
 
Samtycke krävs för:

 • Uttag från överförmyndarspärrade konton.
 • Aktieförvärv och försäkringsplaceringar.
 • Köp, inteckning eller försäljning av fastighet eller tomträtt.
 • Köp, pantsättning eller försäljning av bostadsrätt.
 • Att ta upp lån för huvudmannens räkning.
 • Utlåning av huvudmannens tillgångar eller egendom.
 • Arvskifte.
 • Understöd till anhöriga.

 
Omplacering av huvudmannens tillgångar
Placering av huvudmannens medel ska ske på ett tryggt vis och ge skälig avkastning.
Överförmyndares samtycke behöver inte inhämtas för vissa omplaceringar.

Huvudmannens tillgångar kan placeras utan överförmyndarens samtycken i följande situationer:

 • Skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun.
 • Skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare.
 • Andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.
 • Huvudmannens tillgångar får lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom 60 % av det senast fastställda taxeringsvärdet.

 
Köp eller försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
Om du som god man/förvaltare ska köpa eller sälja en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt för din huvudmans räkning krävs överförmyndarens samtycke. En ansökan ska då skickas in till överförmyndaren. Ansökan ska innehålla:
 

 • Varför fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten ska köpas eller säljas.
 • Vem som äger fastigheten. Om din huvudman endast äger en del av fastigheten, tomträtten eller bostadsrätten ska detta framgå specifikt.
 • Om huvudmannen är underårig ska personbevis bifogas ansökan som utvisar vårdnadshavare för barnet.
 • Vilka personer som har yttrat sig över köpet eller försäljningen.

Den som har god man ska samtycka till köpet eller försäljningen. För omyndiga ska samtycke inhämtas om huvudmannen är över 16 år. Samtycket från huvudmannen ska i båda fallen ske skriftligen. Om samtycke inte kan inhämtas ska den gode mannen styrka med läkarintyg att samtycket inte kan inhämtas.

Att sälja eller förvärva fast egendom är en rättshandling som är av större vikt. Därför ska huvudmannens make/sambo eller närmaste släktingar få tillfälle att yttra sig om det inte leder till en avsevärd tidsförlust. Som närmaste släktingar räknas föräldrar, barn och syskon till huvudmannen. Kusin är inte hänförlig till närmaste släktingar och har därför inte någon rätt att yttra sig.
 
Om överförmyndaren samtycker till köp av fast egendom ska köpekontraktet i original inges till överförmyndaren. Köpare och säljare ska ha undertecknat köpekontraktet. När det gäller fast egendom och tomträtt ska även gravationsbevis ges in. Ett gravationsbevis visar hur mycket fastigheten är belånad. Även ett taxeringsbevis med det senaste taxeringsvärdet ska bifogas ansökan.

Om försäljning skett ska ett intyg skickas in till överförmyndaren att köpeskillingen satts in på huvudmannens bankonto. Kopia av likvidavräkning ska också skickas in om sådan finns.
 
Om försäljning eller köp sker mellan den gode mannen och ställföreträdaren ska en särskild god man förordnas av överförmyndaren.
 
Om huvudmannen avlider
Om huvudmannen avlider upphör ditt förordnande som god man/förvaltare. Ta kontakt med överförmyndaren och meddela vem som har hand om dödsboet efter den avlidne.
Eftersom ditt uppdrag som god man/förvaltare har upphört ska du lämna alla tillgångar som förvalts till den som nu har hand om dödsboet. Dödsbodelägarna ska ha möjlighet att få tillgång till att ta del av de räkenskaper som finns över den avlidnes räkenskaper. 

KONTAKTA OSS

Överförmyndarnämnden

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

Telefontider vardagar kl. 10.00 - 12.00

Tel: 0413–620 00

overformyndarnamnden@eslov.se

Överförmyndarhandläggare:
Mona Jarl
Tel: 0413–623 25

Överförmyndarhandläggare:
Lotta Johansson
Tel: 0413–624 53

Administrativ assistent:
Sandra Andersson Lovén
Tel: 0413–625 59

Administrativ assistent:
Carina Andersson
Tel: 0413–620 14

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler