Eslövs kommun logotyp

Uppsatser, Vitbok Eslöv

Vad hände i Eslöv när Volvo lades ner? Denna fråga behandlas i projekt Vitbok Eslöv , vars mål är att dokumentera det arbete som har gjorts i Eslöv i samband med nedläggningen av Volvo. Tanken är att denna dokumentation ska fungera som vägledning för andra orter som drabbas av samma problematik. Genom att engagera institutioner vid i första hand Lunds universitet har studenter på kandidat- och magisternivå uppmuntrats att skriva uppsatser om den förändringsprocess som Eslöv befinner sig i. Dan Nicander, som ledde arbetet med Vitbok Eslöv, tog sedan ut det bästa och mest intressanta i alla arbeten och skapade den så kallade Vitboken. Här är innehållet i några av uppsatserna i projektet:

Eslöv efter Volvo Excavators -Flyttning, pendling och tillgång på kompetens

Kandidatuppsats av Henrik Hedqvist. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. I uppsatsen undersöks om Volvo Excavators nedläggning har medfört en ”kompetensförlust” för Eslövs kommun till följd av att människor flyttat. Två grupper av tidigare anställda har studerats: civilingenjörer samt lager- och förrådsarbetare. Undersökningen baseras på 31 st telefonintervjuer med personer från dessa båda grupper.

Nedläggningen av Volvo Excavators - ur de anställdas perspektiv

Magisteruppsats av Kristina Emanuelsson. Sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i de anställdas erfarenheter återspegla Volvo Excavators nedläggningsprocess samt effekter av denna. Uppsatsen baseras på tio intervjuer med f d anställda vid Volvo Excavators.

Närhet, samarbete och konkurrenskraft -Om det geografiska avståndets betydelse för underleverantörer och kundföretag i en mindre svensk industriort - fallet Eslöv

Kandidatuppsats av Jerker Moodysson. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Uppsats belyser en del av situationen för Volvo Excavators forna underleverantörer i Eslöv. Fokus ligger på den geografiska närhetens betydelse för företagens konkurrenskraft. Det gäller närheten till kunder, samarbetspartners och konkurrenter. Uppsatsen baseras på intervjuer med företagsrepresentanter i 10 av de 13 underleverantörsföretag som fanns i Eslövs kommun vid tiden för nedläggningen.

Från Kris till Utveckling - med hjälp av nätverk och relationer

Kandidatuppsats av: Tommy Mårtensson, Sara Ruderstam-Bernström, Anita Svensson och Lena Thordin. Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. I uppsatsen undersöks vilket samarbete de nyetablerade företagen på f d Volvo Excavators område i Eslöv har med varandra. Uppsatsen behandlar även vilka relationer dessa företag har till Volvo samt Eslövs kommun.

Näringslivspolitiska idéer -Komparativa fördelar eller konkurrensfördelar i Eslövs, Norrköpings och Höganäs kommun?

Magisteruppsats av Fredrik Hansson. Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. I uppsatsen studeras vilka idéer som kommer till uttryck i kommunal näringslivspolitisk argumentation. Vidare belyses hur dessa idéer förändras i samband med företagsnedläggningar. I uppsatsen har intervjuer med 14 kommunala politiker och tjänstemän gjorts, varav fyra med personer från Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler