Eslövs kommun logotyp

Pressmeddelanden

Pressmeddelande, 11 januari 2000

Region Skånes styrelseordförande Carl Sonesson kommer att besöka Eslövs kommun och Volvo under förmiddagen idag den 11 januari. Han tas emot av kommunalråd Gunnar Nilsson och Volvo Excavators vd Lars Rohwer. Syftet med Carl Sonessons besök är att få information om Volvos nedläggning och det framgångsrika arbete som bedrivits i samband med denna händelse. Detta mot bakgrund av att Region Skåne är den regionala aktör som ansvarar för regionens utvecklingsfrågor, däribland näringslivsfrågor. Region Skåne är representerade i den s k Eslövsgruppen och i äldrevårdsprojektet. Eslövs kommun har också lämnat in ansökningar inom ramen för Tillväxtavtalet som Region Skåne handhar. Utöver äldrevårdsprojektet finns här förslag om verkstadstekniskt center och ett pilotprojekt kring fordonsservice där Region Skåne är medfinansiär. Gunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordf

Pressmeddelande, 23/2 1999

Kallelse: Eslövsgruppen, Stadshuset i Eslöv den 23 februari 1999 kl. 13.30-15.30 Idag hålls första träffen för Eslövs kommuns referensgrupp kring Volvo-frågan i Eslöv, preliminärt kallad Eslövsgruppen. Gruppens syfte är att vara bollplank gentemot den projektorganisation som byggs upp i Eslöv efter Volvos besked om nedläggning av Eslövsanläggningen. Gruppen är tänkt att användas för att bedöma idéer som kommer organisationen tillhanda, kläcka nya idéer samt bidra till förverkligandet av idéerna med hjälp av kontakter, lokaler, finansiering m m. Målet är att kortsiktigt och långsiktigt bidra till att lindra den negativa effekt som Volvos planerade nedläggning innebär för kommunen. Dagens träff kommer huvudsakligen att ägnas åt att beskriva situationen ur olika perspektiv samt att få en inledande bild av vilka möjligheter gruppens medlemmar ser och hur vi kan gå vidare. I gruppen ingår: Gunnar Nilsson, Eslövs kommun
...,... Volvo Excavators AB
...,... Arjo Hospital Equipment AB
...,... Rikta Kommunikation
...,... Teknopol AB
...,... Ideon AB
...,... Lunds Tekniska Högskola
...,... Region Skåne
...,... Länsarbetsnämnden i Skåne
...,... Sävab Affärsutveckling AB
Douglas Almqvist, Eslövs kommun

Pressmeddelande, 26/1 1999

Eslövs kommun har nu fått klart med alla utom ett av de namn på personerna som skall ingå i den referensgrupp som bildas för att stödja kommunens projektorganisation för att hantera Volvofrågan. Det namn som ännu saknas är Volvos representant i gruppen som förhoppningsvis blir klar under de närmaste veckorna. Syftet med gruppen är att vara bollplank gentemot den projektorganisation som byggs upp i Eslöv efter Volvos besked om nedläggning av Eslövsanläggningen. Gruppen är tänk att användas för att bedöma idéer som kommer organisationen tillhanda, kläcka nya idéer samt bidra till förverkligandet av idéerna med hjälp av kontakter, lokaler, finansiering m m. Målet är att kortsiktigt och långsiktigt bidra till att lindra den effekt som Volvos planerade nedläggning innebär för kommunen. Gruppens första sammanträde kommer att hållas den 23 februari. Gunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Eslövs kommun
... , ... Arjo Hospital Equipment AB
... , ... Rikta Kommunikation
... , ... Teknopol
... , ... Sävab Affärsutveckling AB
... , ... Ideon
... , ... Lunds Tekniska Högskola
... , ... Region Skåne
... , ... Länsarbetsnämnden i Skåne
Douglas Almqvist, näringslivschef Eslövs kommun

Gunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordförande

Mer information kan fås av näringslivschef Douglas Almqvist på tel. 0413/620 44

Pressmeddelande, 20/1 1999

Måndagen den 18 januari var Eslövs kommun inbjudna till Volvo ... Vid detta möte informerades kommunen om det arbete som pågår från Volvos sida att finna nya verksamheter och ersättningsjobb åt de anställda. Kommunen presenterade å sin sida hur vi avser att arbeta framöver med denna fråga. Ett antal önskemål från kommunens sida presenterades och framförs nu även brevledes (bifogat). Det som sker på Volvo Excavators i Eslöv ställer stora krav på kom-munen, bl a att vi i de förändringar som nu förestår kan dra upp mål som kan tjäna som vägledning. Eslövs kommun har skrivit en kortfattad målformulering (bifogat) som arbetet framöver skall kunna falla tillbaka på. Eslöv som ovanGunnar Nilsson kommunstyrelsens ordf

Pressmeddelande, 3/12 1998

Eslövs kommun bygger upp en ny projektorganisation för att hantera problemen i samband med Volvos nedläggningsbeslut och för att utveckla och förnya näringslivet i kommunen. Kommunens näringslivschef Douglas Almqvist frikopplas från sina ordinarie arbetsuppgifter för att gå in som projektledare i en projektorienterad organisation med uppgift att långsiktigt arbeta med att vända den negativa trend som Volvo Excavators nedläggning i Eslöv innebär. Projektet syftar till att hitta nya möjligheter för näringslivet i Eslöv och till en omdaning av industristrukturen. Utöver Douglas Almqvist knyts ytterligare en person till organisationen. En nätverksorganisation skall byggas upp där såväl företaget (Volvo), de fackliga organisationerna och den lokala arbetsförmedlingen, som centrala och regionala aktörer som Näringsdepartementet, Region Skåne, Lunds Universitet och högskolorna, Länsarbetsnämnden m fl. bör ingå. De verksamheter inom näringslivs- och utbildningssområdet, som är under uppbyggnad i kommunen, såsom Mellanskånes företagscenter, lokalt utbildningscentra för distansutbildning på högskolenivå, företagsskola och kvalificerad yrkesutbildning blir viktiga, om än otillräckliga, instrument i den nu uppkomna situationen. En uppgift för den nya organisationen blir att utveckla dessa projekt i förhållande till de krav som den nya situationen ställer samt att initiera nya projektideer. En annan uppgift blir att tillsammans med nätverket bygga upp en idébank med tankar och förslag som kan prövas i olika situationer och som kan bidra till ett kreativt utvecklingsklimat. Projektorganisationen beräknas arbeta under minst två år för att sedan succecivt ingå i kommunens ordinarie näringslivsorganisation. Projektorganisationen underställs kommunledningen. Redan under nästa vecka kommer kommunledningen i Eslöv att sammankalla företrädare för Volvo, Näringsdepartementet, Region Skåne, Lunds Universitet och Länsarbetsnämnden för att analysera innebörden av Volvos beslut och bolagets framtida planer för Eslövsanläggningen samt för att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.Av avgörande betydelse för det kommande arbetet är att Volvo, aktivt och ansvarsfullt, deltar i återuppbyggnaden och förnyelsen av näringslivet i kommunen.

Pressmeddelande, 18/6 1998: Volvos nerdragningsplaner hårt slag för Eslövs kommun

Volvo Excavator AB har idag meddelat att företaget varslar om nerdragning av verksamheten i Eslöv med 165 personer. Samtidigt överförs huvuddelen av grävmaskinstillverkningen till Sydkorea och det nyköpta företaget Samsung Heavy Industries. -Volvo Excavators planer är ett hårt slag för de anställda men också för kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, Gunnar Nilsson. Vi ser hur vitala delar av vårt näringsliv, som under många år verkat som en utvecklingsgenerator, rycks undan. Våra förväntningar på en positiv utveckling för Volvo Excavator, som funnits sedan förra sommarens neddragningar och rationaliseringar, kommer på skam.

Flyttning till Sydkorea orsakar många frågor

-Men Volvos agerande ger dessutom anledning till frågor av mer allmän art, fortsätter Gunnar Nilsson. Också sett ur ett vidare perspektiv är det ytterst allvarligt att Volvo flyttar stora delar av Eslövstillverkningen till Sydkorea. Att en ledande svensk industri som Volvo överger en väl fungerande svensk tillverkningsenhet och medvetet söker en plattform för den fortsatta verksamheten i Asien, väcker oro och förvåning, säger Gunnar Nilsson.

Volvo måste ta ansvar

-I det läge som nu uppstått måste Volvo ta ett betydande ansvar för sin personal och för samhället de verkar i, säger Gunnar Nilsson till sist. Friställd personal måste få ett konkret stöd i form av utbildning eller andra insatser. Företaget måste medverka till att skapa förutsättningar för ny sysselsättning på orten, som lokalisering av verksamhet hit eller stöd till näringslivets utveckling i Eslöv och Mellanskåne.

Bakgrund:

Åkermans Grävmaskiner i Eslöv har under många år varit en symbol för ett framgångsrikt näringsliv i kommunen. Det är också ett av kommunens äldsta företag som grundades 1890. När Volvo Construction Equipment i början av 90-talet förvärvade företaget stärktes förväntningarna om en fortsatt positiv utveckling. Trots en djup och kännbar lågkonjunktur satsade Volvo på att utveckla en ny produktserie grävmaskiner för tillverkning i Eslöv. De nya maskinerna innehöll dock en betydligt större andel utifrån inköpta komponenter än tidigare modeller. Detta medförde en rationalisering av verksamheten under 1997-98, varvid ca 250 anställda i Eslöv fick lämna sina arbeten.

Pressmeddelande, 11/5 1998: Neddragningar på Volvo Excavator AB

Eslövs kommun ser med stor oro på utvecklingen hos Volvo Excavator AB. Med köpet av Samsung Heavy Industries kommer enligt uppgift Volvos globala center för grävmaskiner att hamna i Korea. Fabriken i Eslöv, som vid årets början hade cirka 800 anställda, kommer därmed att stå för en satelittillverkning av grävmaskiner. Kortsiktigt kommer detta att innebära neddragningar av personal-styrkan, utöver de hundratalet anställda som kommer att få gå under innevarande årp g a redan beslutade rationaliseringar. Osäkerheten om vad köpet kommer att innebära på längre sikt är stor. Volvo Excavator AB, före detta Åkermans, är ett av de äldsta företagen i Eslöv och en av de absoluta basnäringarna i kommunen. Utöver de direkt berörda på företaget finns alla de underleverantörer som i olika utsträckning är beroende av Volvo i kommunen. Antalet sysselsatta i kommunen är cirka 11 200*. Om man utgår från att varje Volvoanställd ger syssel-sättning åt ytterligare 1 till 2 personer så skulle en total nerläggning innebära cirka 1 500 -2 500 hotade arbeten vilket vore förödande för kommunen. Även en fortsatt neddragning av verksamheten och arbetsstyrkan kommer att ge kännbara effekter på kommunens verksamhet och möjlighet till utveckling. Eslövs kommun kommer nu, . . . och förutsätter att alla andra involverade parter - Volvo Excavator AB, Regionförbundet Skåne, Länsarbetsnämnden och Staten, . . .i samverkan ta initiativ till och ansvar för ett arbete som omedelbart måste vidta med utgångspunkt att trygga sysselsättningen i företaget och kommunen och säkra en fortsatt utvecklingsbar verksamhet i Volvoanläggningarna i Eslöv. Eslöv 980511Gunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordf. * 96 var det 11259

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler