Eslövs kommun logotyp

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudet ska föra en förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför och som skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits. Personuppgiftsombudet ska även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

I personuppgiftsförordningen gäller särskilda regler som möjliggör för kommunerna att i viss utsträckning, utan samtycke, på Internet lägga ut uppgifter avseende de kommunala diarierna samt kallelser till nämndssammanträden och kungörelser inför fullmäktigesammanträdena. Även justerade nämnds- och fullmäktigeprotokoll får publiceras enligt dessa regler.

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänst. En särskild lag, Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Om du nekas att ta del av en handling ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos Kammarrätten.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte hellre berätta varför du vill ha handlingarna.

Lagen säger också att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen, men personalen har också rätt till skälig tid för att ta fram handlingarna.

Du får läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Om du vill ha kopior av handlingarna kan kommunen komma att ta ut en avgift som är beroende av antalet kopior du vill ha.

Personuppgiftsombud för styrelser och nämnder i Eslövs kommun är:

Nämnd                                            Personuppgiftsombud

Nämnden för

arbete och försörjning                     Bona Ndikumana

Barn- och familjenämnden              Kristina Gavare
 
Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden        Kristina Gavare

Kommunstyrelsen                            Anette Persson och Gaelle Syde
 
Kultur- och fritidsnämnden               Lars Månsson
 
Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden      Christina Nilsson
 
Servicenämnden                              Carina Dahlkvist
 
Vård- och omsorgsnämnden            Ghazal Delafrouz

Överförmyndarnämnden                   Mona Jarl

Sidan uppdaterad: 2016-11-01

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler