Startsidan

PUL, Personuppgiftslagen

Syftet med Personuppgiftslagen är att värna om den personliga integriteten i IT-samhället. PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter - såväl texter som fotografier - offentliggörs på internet, såvida inte berörda personer gett sitt samtycke, skriftligt eller muntligt.

Undantag från PuL


Undantag görs för namnuppgifter som uteslutande publiceras för litterära, konstnärliga eller journalistiska ändamål. Så kallad "harmlös information" bedöms från fall till fall. Utgångspunkten för bedömningen bör vara om den enskilda kan uppleva publiceringen som kränkande.

Informationsplikt


Informationsplikt gäller vid all behandling av personuppgifter, oavsett om det krävs samtycke från personen i fråga eller ej. Den som registrerar en personuppgift måste alltså informera den berörda personen om detta.

Grundlagen överordnad PuL


Sveriges grundlag - tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen - är överordnade PuL. Det innebär att bestämmelserna i PUL inte gäller om de skulle strida mot en myndighets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar, i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om handlingarna omfattas av sekretess.

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se