Eslövs kommun logotyp

Detaljplan

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Planen ger en samlad bild av markanvändningen och hur det är tänkt att miljön ska förändras eller bevaras. En detaljplan ger byggrätt inom de bestämmelser som anges. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område.

 

Vad bestäms i en detaljplan?

Alla detaljplaner anger användning (t.ex. bostäder, centrum, park, handel eller industri) och exploateringsgrad. En detaljplan reglerar ofta också placering, utformning och utförande. Det kan gälla hur högt eller hur många våningar, hur nära tomtgränsen man får bygga eller hur stor del av tomten som får bebyggas.

Detaljplaner görs för begränsade områden, ett eller flera kvarter, ofta i tätbebyggelse. Detaljplanen kan också ange skyddsbestämmelser om byggnader anses viktiga att bevara.

Vad består detaljplanen av?

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det kan också finnas en illustrationsplan som visar exempel på hur man kan bygga enligt planen.

Illustration över vad en detaljplan skall bestå av

En detaljplan ska bestå av en plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning

Detaljplanen är ett avtal

En detaljplan är juridiskt bindande. Den som äger marken har rätt att bygga enligt plankartan. Varje plan har en genomförandetid på minst fem och högst femton år. Det förutsätts att syftet med detaljplanen blir till verklighet under den tiden på så sätt förutsägbart för markägarna och kommunen vilka rättigheter och skyldigheter som planen medför. Planen fungerar som ett avtal mellan kommun, markägare och allmänhet.

Om kommunen ändrar planen inom genomförandetiden kan markägaren ha rätt till ersättning. När genomförandetiden har gått ut gäller planen tillsvidare.

När behövs en detaljplan?

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer detaljplan ska göras innan lov får ges. Kommunen avgör när och var en detaljplan skall göras, enligt det s.k. Planmonopolet. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och förhållandena i omgivningen.
Exempel på när en detaljplan behövs; ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen, bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Planbesked
Du som fastighetsägare, eller som agerar på en fastighetsägares uppdrag, kan ansöka om att upprätta eller ta bort en detaljplan. Fyll i blanketten för Begäran om planbesked och skicka den tillsammans med en enkel karta över det geografiska området till Eslövs kommun.

Begäran om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2018-02-19

KONTAKTA OSS

Planarkitekt
Thomas Oskarsson
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Planarkitekt
Elin Karlsson
0413-620 84
Elin.Karlsson@eslov.se

Planarkitekt
Sofia Svensson,
0413-623 67
sofia.svensson@eslov.se

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Mera läsning

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen - PBLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (före 2 maj 2011)

Plan- och bygglagen - PBL (från 2 maj 2011 till 31 dec 2014)

Plan- och bygglagen - PBL (från 1 januari 2015)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler