Eslövs kommun logotyp

Nyheter i Plan- och bygglagen

Den 1 och 2 juli 2014 var det en hel del förändringar i PBL (Plan- och bygglagen) som trädde i kraft. Här finns en del av dessa samlade.

Lagändringar gällande åtgärder som kan genomföras utan bygglov

Observera att även om det inte krävs bygglov, så krävs anmälan och ett startbesked från kommunen innan man kan starta byggnationen.

Vad kan man göra utan bygglov?
Här följer några exempel på vad som kan genomföras i enlighet med den nya lagen.
För en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad/komplementbostadshus på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (9 kap. 4a §)

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • får inrymma en självständig bostad
 • får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • ska anmälas till kommunen
 • innan bygget startar ska kommunen utfärda ett startbesked

 
2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (9 kap. 4b § 1 st. 1)

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • högst en tillbyggnad för en- och två-bostadshus
 • ska anmälas till kommunen

3. Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap. 4b § 1 st. 2)

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen
 • observera att om bärande delar berörs krävs anmälan

 
För enbostadshus gäller dessutom:
4. Inredning av ytterligare en bostad (9 kap. 4c §)

 • ska anmälas till kommunen

 
Undantag från ovanstående, där det krävs bygglov är till exempel (9 kap. 4d §)

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • Åtgärder som avser byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för försvaret, är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

 
Vad är det jag ska anmäla då?
Inför startbesked ska de nya anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov prövas mot PBL (Plan och ByggLagen) och tillhörande föreskrifter (10 kap. 23 § 1).
Byggnadsnämndens granskning omfattar bland annat bestämmelserna om kraven på byggnaders utformning (8 kap. 1 §) och om de tekniska egenskaperna (8 kap. 4 §).
Andra krav som åtgärderna ska prövas mot är till exempel placering och utformning med hänsyn till landskapsbild, skydd mot brandspridning, trafiksäkerhet, hushållning med energi och vatten, betydande olägenhet och fara för människors hälsa och säkerhet.

En kontrollplan ska lämnas in till kommunen med anmälan tillsammans med de ritningar och beskrivningar som byggnadsnämnden behöver för sin bedömning.
Tekniskt samråd behövs inte om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Slutbesked ska lämnas innan byggnaden tas i anspråk.
 
Anmälningar, tillstånd eller dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade (t ex tillstånd för/ändring av enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens).

Avgifter
Kommunen tar ut en avgift för sin handläggning av ärendet som i ett första steg kommer att utgår från den befintliga taxan.

Andra ändringar i lagen

 • Den 1 juni togs den obligatoriska byggfelsförsäkringen bort.
 • Lagändringar för mindre bostäder och tidsbegränsade bygglov börjar gälla den 1 juli. Bland annat Avsteg från kraven på tillgänglighet får göras bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind.
 • Den maximala tiden för tidsbegränsade bygglov förlängs till femton år och kravet på tekniskt samråd slopas när vissa typer av enklare byggnader flyttas.

 
Friggebodar
För friggebodar gäller samma regler som innan.

Sidan uppdaterad: 2017-01-30

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Plan- och bygglagen

Boverket

Här kan du ladda ner senaste broschyren från Boverket.
Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler