Eslövs kommun logotyp

Beslut som fattades av kommunfullmäktige

Vid måndagskvällens kommunfullmäktige i Eslövs kommun fattades beslut om ny valkretsindelningen inför nästa års allmänna val. Dessutom genomfördes fyllnadsval för dem som valt att lämna sina politiska uppdrag. 

Måndagens sammanträde inleddes med en information om den nya kommunallagen som träder i kraft vid årsskiftet. Den nuvarande kommunallagen gäller från 1991.

Nedan ett urval av ärenden som togs upp vid måndagens möte: 

Valdistriktsindelning från och med allmänna valet 2018
Vid allmänna valet 2014 konstaterades att valdistrikten i Eslövs stad är något för stora för att arbetet i lokalerna ska kunna utföras på ett smidigt och effektivt sätt. Enligt vallagen (SFS 2005:837) 4 kapitlet 17 § ska ett valdistrikt omfatta 1 000 till 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får avvikelser förekomma.

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Förändring av valdistrikten har gjorts främst i Eslövs stad. Här har skapats ett nytt distrikt i centrum, vilket medför att distrikten runt om blivit något mindre. I arbetet med förslaget har hänsyn tagits till den förväntade nybyggnationen.

På landsbygden är det endast valdistrikt Örtofta som förändrats. Distriktet har utökats geografiskt på bekostnad av valdistrikt Berga. Antalet röstberättigade i distrikten påverkas inte eftersom det inte finns några boende i området.

Kommunfullmäktige fattade beslut om ny valdistriktsindelning.

Information om den nya valdistriktsindelningen kommer att gå ut till allmänheten i god tid före allmänna val i september 2018.

Godkännande av delårsrapport 2017
Delårsrapporten omfattar tiden från första januari till den sista augusti med en prognos inför årets slut. Rapporten innehåller även en sammanställd redovisning omfattande kommunen och bolagen. Kommunens ekonomiska utveckling är fortsatt god. De övergripande målen för ekonomiskt god hushållning uppfylls.

Prognoserna inför årets slut visar på ett något bättre resultat än vad som antogs i budgeten för 2017. Skälen för detta är ökade intäkter, förseningar av investeringar och lägre personalomkostnader.

Kommunfullmäktige godkände delårsrapport 2017.

Entledigande av uppdrag och fyllnadsval
Entledigande av Fredrik Wikberg från sitt uppdrag som
nämndeman i Lunds Tingsrätt.

Entledigande av Therese Granlund (M) från sina uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige samt som vigselförrättare

Entledigande av Peter Mörberg (SD) från uppdragen som
ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i Nämnden för arbete och försörjning

Entledigande av Marita Fransson (S) från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden

Fyllnadsval efter entledigande av Jenny Eberyd (C) från
sitt uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden. Ersätts av Christer Carlberg.

Fyllnadsval efter entledigande av Caroline Weibull (M)
från sitt uppdrag personlig ersättare i Stiftelsen Gamlegård i Billinge. Ersätts av Magnus Pålsson.

Fyllnadsval efter entledigande av Jessica Israelsson
(SD) från uppdragen som ersättare i Valnämnden och ledamot i Selma Sundelius stiftelser. Vakant.

Fyllnadsval efter entledigande av Johan Sandqvist (SD)
från samtliga uppdrag i Eslövs kommun. Vakant. 

Det går i efterhand att ta del av hela eller delar av måndagens sammanträde på kommunens webbplats. 

Nästa sammanträde för kommunfullmäktige hålls den 27 november och då står bland annat budget för 2018 och flerårsplans 2019 och 2020 på dagordningen. Detta möte börjar klockan 16.00 och hålls också i Medborgarhusets A-sal.  

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler