Eslövs kommun logotyp

 

 

 

  

 

Gymnasial vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som den 3-åriga nationella gymnasieskolan.
Efter slutförda kurser får du betyg.

Följande gymnasiekurser kan du söka i Eslöv

Den som har annat modersmål än svenska läser svenska som andra språk.

Det går att söka kurser löpande....se vidare information kring ansökan.

De flesta kurser kan du läsa i flexibel form.

Det innebär att du läser delar av kursen hemifrån via vår lärplattform.

Behöver du mer information? Kontakta vårt vägledningscentrum!

Är du folkbokförd i en annan kommun än Eslöv men vill söka utbildning i Eslöv behöver du få din ansökan godkänd av din hemkommun.

Barn- och fritidsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Teknikprogrammet

Du har möjlighet att söka kurser i annan kommun eller hos extern anordnare. En förutsättning är att kurserna inte erbjuds hos Vuxen-utbildningen i Eslöv. Du ansöker om utbildningsplats via din hem-kommun.

Du har möjlighet att söka kurser i annan kommun eller hos extern anordnare. En förutsättning är att kurserna inte erbjuds hos Vuxen-utbildningen i Eslöv. Du ansöker om utbildningsplats via din hem-kommun.

 

Hur söker jag till Gymnasial vuxenutbildning?

Hur ansökan går till beskriver vi på sidan Ansökan


Antagning och Urval

Om många sökande finns till varje plats sker urval enligt regler och förordningar. Antagningsbesked skickas hem till din hemadress. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas i turordning och i mån av plats.
 

Studieformer

Vid Vuxenutbildningen finns två studieformer:

  • Schemabunden
  • Flexibel

 

Gymnasieexamen eller slutbetyg

Om du vill ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg, kontakta studie- och yrkesvägledare för individuell bedömning och planering.

Svenska 1,   100p

I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier.

Svenska som andraspråk 1,   100p

I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, citat- och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi modern skönlitteratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning.

Tillbaka till utbud 

Svenska 2,   100p

I kursen behandlas bland annat muntlig framställning samt skriftlig framställning, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.

Svenska som andraspråk 2,   100p

I kursen behandlas bland annat muntlig framställning samt skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citatoch referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning.

Tillbaka till utbud 

Svenska 3,   100p

I kursen behandlas muntlig framställning samt skriftlig framställning av den vetenskapliga texttypen, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, källkritik och språklig variation. Vidare undersöker vi centrala litteraturvetenskapliga begrepp, texter av vetenskaplig karaktär, det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden och språkförändring.

Svenska som andraspråk 3,   100p

I kursen behandlas muntlig framställning samt skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentations-teknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig variation. Vidare läser vi skönlitteratur från olika tider och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning.

Tillbaka till utbud 

Engelska 5,   100p

Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron till den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presentationer.

Engelska 6,   100p

Kursen är en fördjupning och breddning av Engelska 5 med en mer analytisk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbättrar ditt sätt att formulera dig i skrift och tal och olika engelsktalande länders samhällen och historia studeras och diskuteras.

Engelska 7,   100p

I kursen ingår en sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande kurs med engelska som arbetsredskap.

Tillbaka till utbud 

Matte a, b eller c?

Ska jag välja Matte a, b eller c? Oftast ger alla alternativen (spåren) behörighet. Matte C är mest avancerat. Om man ska ta gymnasieexamen måste man följa programmets Matte. En del utbildningar ger behörighet för fler än ett spår.

Matte a: Läser de på gymnasiets yrkesprogram

Matte b: Läser de på samhäll,- humanistiskt och ekonomiskt program

Matte c: Läser de på naturvetenskapligt/tekniskt program.

Behöver du hjälp med ditt val, kontakta vårt vägledningscentrum

 

Matematik 1a,    100p

Kursen bygger på grundskolans matematik. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med enklare ekvationslösning, geometri, funktioner, enklare sannolikhetslära och statistik.

Matematik 1b,   100p

Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, sannolikhet och statistik.

Matematik 1c,   100p

Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik (de fyra räknesätten, procent, bråk och potenser), algebra med ekvationslösning, geometri, funktioner, trigonometri, det binära talsystemet, sannolikheter och statistik.

Tillbaka till utbud 

Matematik 2b,   100 p

Kursen bygger på Matematik 1b och ger kunskaper inom områdena algebra med ekvationslösning, funktioner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och statistik.

Matematik 3c,    100p

Kursen bygger på matematik 2a eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata, primitiva funktioner och integraler.

Matematik 4,   100p

Kursen bygger på matematik 3b och 3c och ger fördjupade kunskaper inom derivata, trigonometri, primitiva funktioner, integraler samt en introduktion till differentialekvationer.

Matematik 5,   100p

Kursen bygger på matematik 4 och ger fördjupade kunskaper inom differentialekvationer samt kunskaper inom diskret matematik.

Tillbaka till utbud 

Fysik 1a,   100p

Kursen behandlar främst den klassiska fysiken vilken bland annat inkluderar: mekanik, termodynamik, ellära, rörelse och energiprincipen.

Kursens syfte är bland annat att utveckla förmågan att arbeta teoretiskt och experimentellt, samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Den ger också ett underlag för att bättre kunna värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Tillbaka till utbud 

Naturvetenskapligt basår [1 100 poäng]

Efter avklarat Naturvetenskapligt basår har du full särskild behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det råder mycket stor efterfrågan på arbetskraft inom de naturvetenskapliga områdena!

Förkunskapskrav
Godkänt betyg i Matematik 1, eller motsvarande
Godkänt betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Sista ansökningsdag: 1 juni 2018
22 juni är sista dagen för att komplettera betyg och intyg.

Antagningsbesked skickas ut i mitten av juli!

Kursstart: 13 augusti 2018
Kursslut: 21 juni 2019

Salsbundna heltidsstudier där det även
förekommer praktiska inslag i form av laborationer. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 1b,   100p

Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk tid till upplysnings-tiden. Tyngdpunkten ligger sedan på industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för att forma identiteter ingår också tillsammans med källkritik.

Psykologi 1,   50p

Kursen ger baskunskaper om klassiska teorier i psykologin. Psykoanalysen belyser konflikter, försvarsmekanismer, sömn och drömmar inom det omedvetna, medan behaviorismen förklarar hur vi lär in tankar, känslor och beteenden. Socialpsykologin fokuserar på samspel mellan människor: rollkonflikter, konformitet, ledarstilar och attityder. Kursens syfte är att öka förståelsen för vårt eget och andras beteenden.

Tillbaka till utbud 

Religionskunskap 1,   50p

I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och livsåskådning, relationen mellan religion och vetenskap, etik samt analys av argument i etiska frågor.


Religionskunskap 2, 50p

I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privatreligiositet religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet. Vidare tar vi upp tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, relationen mellan religion och vetenskap samt etiska begrepp, teorier och modeller om till exempel biomedicinsk etik, djuretik och miljöetik.

 

Samhällskunskap 1b,   100p

Kursen ger kunskaper om hur det svenska demokratiska samhället växt fram och hur det fungerar i dagens internationella värld. Du får också läsa om massmedia, ekonomi och om lag och rätt. Under hela kursen arbetar vi aktivt med aktuella händelser och nyheter.

Tillbaka till utbud 

Gymnasiearbete,  100p

Gymnasiearbetet är ett fördjupningsarbete som ska riktas mot de valda studierna. Målet är att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde eller för högskolestudier. I gymnasiearbetet ska eleven planera, genomföra, redovisa och utvärdera sin uppgift.

Tillbaka till utbud 

 

 

 

 

 

Yrkesutbildningar


 Vård- och omsorgsprogrammet, 1 700p

Öka dina chanser att få jobbet du vill ha!
Denna utbildning är grunden för din tillsvidareanställning inom vården!

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet i Svenska/Svenska som andraspråk

Sista ansökningsdag: 1 juni 2018
8 juni är sista dagen för att komplettera betyg och intyg.

Kursstart: 27 augusti 2018

Period 1: 27 aug, 2018 - 7 juni, 2019
Period 2: 26 aug, 2019 - 22 nov, 2019

54 veckors heltidsstudier, utbildning är salsbunden.

 

 

 

 

 

 

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet ger dig en bra grund om du vill arbeta med människor i olika åldrar inom en rad pedagogiska och sociala yrkesområden. Det är ett område som är i stort behov av personal.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet i Svenska/Svenska som andraspråk

Sista ansökningsdag: 1 juni 2018
8 juni är sista dagen för att komplettera betyg och intyg.

Kursstart: 20 augusti 2018
(20 aug, 2018 - 21 juni, 2019)

44 veckors heltidsstudier, flexibel skolform

 

Övriga behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser som inte finns i utbudet hos Vuxenutbildningen i Eslöv kan sökas som distanskurser på Miroi.

Om du vill ansöka till Miroi ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.

Du kan också maila vägledarna: vagledning.vux@eslov.se

Din ansökan kommer att behandlas enligt gällande lag och förordning.

Tillbaka till utbud 

Övriga yrkesutbildningar

Om du vill söka en utbildning i en annan kommun ska du använda deras ansökan, på papper eller på webben, beroende på vad den kommunen använder sig av. Skicka sedan en kopia av webbansökan eller pappersansökan i original till:

Komvux, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

En komplett ansökan ska innehålla   
• Personligt brev
• Betyg
• Personbevis
• Arbetsgivarintyg
(Om du har arbetslivserfarenhet inom det aktuella området) 

Ofullständig ansökan behandlas inte.
Rektor tar beslut om interkommunal ersättning gällande alla utbildningar. Andra utbildningsanordnare vill ha ersättning av den sökandes hemkommun för kurskostnaden (lärare, lokaler, administration och annat).

Alla dokument och beslutet skickas sedan av hemkommunen till den sökta utbildningen, och en kopia på beslutet skickas till den sökande.

Tillbaka till utbud 

Kurslitteratur

Du behöver ha boken/ böckerna redan vid kurs-start.

LitteraturlistaPDF (pdf, 149 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler