Eslövs kommun logotyp

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Resultat och analys av enkätundersökningen Min Skolvardag

Enkätundersökningen för läsåret 2011–2012 genomfördes bland samtliga elever från årskurs 3 till årskurs 9. Resultatet visar att eleverna i åk 7–9 känner sig tryggare än året innan.
 
En av orsakerna till förbättringen är att det idag finns fyra 7–9 skolor mot tidigare tre. Fyra skolor innebär färre antal elever på varje skola, vilket gör det lättare för personalen att tidigt upptäcka handlingar av kränkande och diskriminerande karaktär.
 
Ytterligare en åtgärd för att öka tryggheten i skolan är att eleverna utifrån skolans värdegrund kontinuerligt diskuterar förhållningssätt och relationer. Någon skola har anställt en skolvärd eller studiecoach för att en vuxen ska finnas tillgänglig för eleverna vid raster och håltimmar.
 
Enkätresultatet påvisar även att några elever inte alltid känner sig trygga på väg till och från skolan, i skolbussen eller i omklädningsrummen till idrottshallen. Alla skolor får via enkätresultatet information om vid vilka platser de bör vara vaksamma och vidta åtgärder för att eleverna ska känna trygghet.
 
Arbetet med att öka elevernas trygghet fortgår kontinuerligt och det är viktigt att personal, elever och föräldrar engagerar sig för att skapa en skola där alla elever känner sig trygga.

Klicka härPDF (pdf, 142.9 kB) för att hämta dokumentet.

Tryggheten i skolan, läsåret 2011- 2012

Enkätundersökningen för läsåret 2011-2012 genomfördes bland samtliga elever från årskurs 3 till årskurs 9. Resultatet visar att eleverna i åk 7-9 känner sig tryggare än året innan. En av orsakerna till förbättringen är att det idag finns fyra 7-9 skolor mot tidigare tre. Fyra skolor innebär färre antal elever på varje skola, som gör det lättare för personalen att tidigt upptäcka handlingar av kränkande och diskriminerande karaktär.

Ytterligare en åtgärd för att öka tryggheten i skolan är att eleverna kontinuerligt diskuterar förhållningssätt och relationer inom utbildningen. Någon skola har anställt en skolvärd eller studiecoach för att en vuxen ska finnas tillgänglig för eleverna vid raster och håltimmar.

Enkätresultatet påvisar även att några elever inte alltid känner sig trygga på väg till och från skolan, i skolbussen eller i omklädningsrummen till idrottshallen. Alla skolor får via enkätresultatet information om vid vilka platser de bör vara vaksamma och vidta åtgärder för att eleverna ska känna trygghet.

Arbetet med att öka elevernas trygghet fortgår kontinuerligt och det är viktigt att personal, elever och föräldrar engagerar sig för att skapa en skola där alla elever känner sig trygga.

Alla människors lika värde hör till de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
 
Det ska inte spela någon roll vilka förutsättningar den enskilda individen har, skolans värdegrund ska genomsyra hela skolväsendet och det är skolans uppgift att ge alla elever en likvärdig utbildning. Enligt förtydligande i skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Varje verksamhet ska enligt skollagen (6 kap, 8 §) ha en skriftlig plan mot kränkande behandling. Syftet med planen är att den ska beskriva hur verksamheten arbetar med:

  • Att främja elevers lika rättigheter (oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder).
  • Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Planen ska vara tydlig med mål för det kommande arbetet. Den ska även innehålla en redogörelse för de åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året. Planen ska också innehålla rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling eller trakasserier.
 
På Eslövs kommuns grundskolor arbetar man löpande med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Alla verksamheter har en plan mot kränkande behandling och diskriminering (som beskrivs ovan) som återfinns på respektive grundskolas hemsida.
 
Ett led i Eslövs kommuns arbete mot diskriminering och kränkande behandling, är en enkät som genomförs årligen i årskurserna 3-9. Syftet är att utifrån enkätresultaten aktivt kunna arbeta för att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter och på så sätt arbeta förebyggande och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på kommunens skolor.

Enkätresultaten redovisas för Barn- och familjenämnden. Nedan finns enkätresultaten för läsåret 2010/2011:

Sidan uppdaterad: 2016-03-23

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler