Eslövs kommun logotyp

Vad är Skapande skola?

Eslövs kommun har erhållit bidraget Skapande skola sedan starten 2008.

Skapande skola är en satsning som regeringen inledde under 2008 med det övergripande målet en högre måluppfyllelse för eleverna. Mer specificerade mål med bidraget är att statsbidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklassen och grundskolans årskurser 1-9, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som anges i läroplanen. Målet är också att öka andelen professionell kulturverksamhet för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter till eget skapande ökar.

Syfte med bidraget är:

  • Integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans lärande.
  • Öka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och bidra till att öka barns och ungas tillgång till kultur och eget skapande.
  • Att ge alla barn oavsett förutsättningar, goda möjligheter att få uppleva professionell kultur och att utveckla det egna skapandet.

Mellan åren 2008-2010 omfattades enbart årskurserna 7-9 av satsningen, mellan 2010-2011 årskurserna 4-9, mellan 2012-2013 årskurserna 1-9 och sedan 2013 omfattar Skapande skola hela grundskolan från förskoleklass och samtliga skolformer.

Statsbidraget söks och anslås läsårsvis av Kulturrådet. Bidraget ska leda till mer kultur i skolan, det vill säga inte ersätta eller finansiera sådant som skulle ha gjorts ändå. Bidraget får heller inte användas till kompentensutveckling för pedagoger eller administrativt stöd.

I Eslövs kommun finns en barnkulturplan som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om 2004. Barnkulturplanen innebär, i korta drag, att samtliga barn och ungdomar i åldrarna 4, 6,9, 12, och 15 år kostnadsfritt skall erbjudas en gemensam kulturupplevelse per läsår. Genom barnkulturplanen säkrades barnkulturverksamheten i syfte att nå samtliga barn i dessa åldersgrupper.

En utvidgning av planen gjordes 2007 genom en överenskommelse med förvaltningen Barn och Familj, då man inkluderade 5-åringarna i planarbetet samt med skolbio för vissa årskurser. Utvidgningen av barnkulturplanen innebär att samtliga barn mellan 4-15 år infattades.  

På varje skola I Eslövs kommun finns kulturombud, som regelbundet träffar kommunens barnkultursekreterare. På dessa möten ges aktuell kulturinformation samtidigt som nya tankar och idéer fångas upp och som sedan ligger till grund för upplägget av kulturupplevelser i skolan. Då representanterna kommer från olika förvaltningar är denna kontakt mycket betydelsefull. Detta arbetssätt har pågått i flera år, vilket innebär att kommunen har en stabil grund att stå på när det gäller kulturupplevelser för barn och ungdomar i kommunen. En styrgrupp för Skapande skola finns sedan 2009. Denna består av kommunens barnkultursekreterare, två grundskolerektorer och verksamhetscontroller för grundskolan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler