Eslövs kommun logotyp

Kvalitetskriterier

för godkännande av fristående verksamhet inom förskoleverk-samhet och skolbarnsomsorg

Enligt 2a kap 13 § skollagen ska ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller enskild individ som yrkesmässigt vill driva förskoleverk-samhet eller skolbarnsomsorg godkännas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten ska godkännas "om verksamheten har god kvalité och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i § 3".

Enligt 2a kap 3 § gäller bland annat: "För bedrivande av förskoleverksam-het och skolbarnsomsorg ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga."

Ansökan

En skriftlig ansökan skall lämnas till Barn- och familjenämnden. Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • i vilken form verksamheten ska drivas
 • vem som ska driva verksamheten
 • verksamhetens namn och adress
 • ritning samt beskrivning av lokal och utemiljön samt hur barnens
 • säkerhet ska hanteras
 • antal platser
 • vilka barn och vilken åldersgrupp verksamheten vänder sig till
 • öppethållande
 • ansvarig för verksamheten
 • personalens utbildning och antal anställda
 • ekonomisk kalkyl
 • redovisning av hur verksamheten kommer att vara försäkrad
 • dokumentation på att nödvändiga godkännanden finns angående Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Livsmedelslagen från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • yttrande från räddningstjänsten

Vid ansökan för förskola eller fritidshem skall ansökan även innehålla;

 • regler för köhantering, anmälan, uppsägning och avgifter

Verksamhetens mål och inriktning

Förskola

Lpfö 98 läroplan för förskolan och Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan är vägledande för enskild förskoleverksamhet.

Fritidshem

Lpo 94 och skolverkets allmänna råd för fritidshem är vägledande för fristående
fritidshemsverksamhet.

Pedagogisk omsorg

Lpfö 98 läroplan för förskolan respektive Lpo 94 för fritidshem är väg-ledande för fristående pedagogisk omsorg. Skolverkets allmänna råd för familjedaghem är vägledande för fristående pedagogisk omsorg i familje-daghemsliknande verksamhet.

Verksamhetsplan

De som står bakom ansökan skall lämna en verksamhetsplan på hur man tänkt säkra en god kvalitet, säkerhet och måluppfyllelse i verk-samheten samt att kompetens och resurser överensstämmer med målen. Verksamhetens mål och inriktning ska vara väl genomtänkt och tydligt beskrivna. Verksamhetsplanen ska även beskriva hur man tänkt sig att dokumentera och utvärdera verksamheten med koppling till målsättningen. Den fristående verksamheten ska årligen inkomma till kommunen med en skriftlig verksamhetsuppföljning som redovisar verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse samt planerade åtgärder för det kommande året.

Personal

Pedagogiskt ansvarig inom förskola och fritidshem skall ha adekvat högskoleutbildning, gärna erfarenhet av liknande arbete. Övrig personal skall ha lämplig utbildning och erfarenhet för att arbeta med den aktuella mål- och åldersgruppen. De ska ha kunskap om verk-samhetens mål och gällande lagstiftning. Dessutom skall utdrag ur belastningsregister enligt lagen om registerkontroll inom förskole-verksamhet, skola och skolbarnsomsorg lämnas av all personal.

Lokaler

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler och med ändamålsenlig utrustning. Tillgång till ändamålsenlig utemiljö ska finnas.

Vandelsprövning

Genom vandelsprövning ska säkerställas att personerna bakom ansökan om tillstånd för enskild verksamhet är lämpliga. I de fall antalet ägare eller antalet ledamöter i bolagsstyrelsen är omfattande, görs en bedömning av vilka det är relevant att vandelspröva, t ex VD och de ägare eller ledamöter som äger betydande del av företaget och som har ett stort inflytande över verksamheten. Dessutom krävs F-skattesedel.

Kontroll görs i/hos

 • polisregistret
 • Kronofogdemyndigheten
 • Bolagsverket, s k personnummerutredning som bland annat visar om sökanden är eller har varit registrerad som funktionär- t ex styrelseledamot eller VD i företag som försatts i konkurs.

Tillsyn

Enligt 2a kap 15 § skollagen står verksamhet som godkänts enligt 13 § under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

I samband med att den skriftliga verksamhetsuppföljningen lämnas in till kommunen ska även en ekonomisk uppföljning/bokslut lämnas.

Sidan uppdaterad: 2016-03-16

Mera läsning

Öppen förskola

Familjens hus Tåbelund

Dokument

När ditt barn blir sjukt!PDF (pdf, 88.4 kB)
Broschyren är framtagen av Smittskydd Skåne i sam-arbete med Barnhälsovårds-enheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler