Eslövs kommun logotyp

Plan för centrumutveckling

Kommunfullmäktige i Eslöv antog i februari 2016 en plan för utveckling av Eslövs stadskärna. Planen ska vara en gemensam plattform för centrums olika aktörer såsom Eslövs kommun, fastighetsägare, handlare och övrigt näringsliv.

– Målbilden för utvecklingen av Eslövs centrum är att den ska kännetecknas av folkliv och stadskänsla. Tydliga stråk ska också binda samman stadskärnans olika delar med varandra och med andra viktiga målpunkter, såsom Trollsjöområdet, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Tagits fram genom dialog
Den nu antagna planen för centrumutveckling har tagit fram genom dialog med centrums olika aktörer och intressenter för att kartlägga drivkrafter, engagemang och visioner för utveckling av Eslövs stadskärna. Dialog genomfördes i form av tankesmedjor, uppsökande samtal på olika platser i staden samt genom dagböcker och intervjuer. Utifrån det materialet har en nulägesbild tagits fram och en analys av denna gjorts.

Eslövs plan för centrumutveckling är därmed en gemensam plattform för centrums olika aktörer. Planen innehåller en övergripande strategi för stadskärnan, en klar målbild för utvecklingen av fyra tydliga utvecklingsområde:

  • Rätt sak på rätt plats
  • Den sammanhängande staden
  • Aktivera staden
  • Dra åt samma håll

Rätt sak på rätt plats
Vad gäller rätt sak på rätt plats så fokuserade den inledande dialogen på önskningar om ett mer varierat och kvalitativt utbud i centrum. I planen föreslås sen att handel och service placeras företrädesvis längs utpekade stråk och lägen. Koncentrationen ska vara högst närmast Stora torg.

Den sammanhängande staden
Området den sammanhängande staden fokuserades detta på tillgängligheten i och till stadskärnan. En önskan finns om en lugnare och tryggare centrummiljö med mer utrymme för fotgängare och cyklister. Oavsett om du cyklar, går eller kör bil ska det vara enkelt att ta sig fram i centurm.

Aktivera staden
Gällande det andra utvecklingsområdet, att aktivera staden, fokuserade detta på att Stora torg behöver ges en ny funktion och form. Det behövs fler evenemang och händelser som gör centrum mer intressant. Några konkreta exempel på förslag från dialogen är platser för lek, kreativa lösningar för ljud, ljus och offentlig utsmyckning, bättre skyltning, mer kultur i centrum och sådant som lånecyklar.

Alla drar åt samma håll
Det fjärde utvecklingsområdet, att alla drar åt rätt håll, är en viktig del av planen. Inom detta utvecklingsområde fokuserades på vikten av att centrums aktörer äger utvecklingsarbetet tillsammans och delar samma målbild.

Några konkreta exempel på förslag från dialogen är behovet av att skapa forum och mötesplatser, kanaler för information, digitala infotavlor, gemensam tidning, utställningar och smidig och förstående myndighetsutövning.

Läs hela planen för utvecklingen av Eslövs centrum här (pdf, 3.6 MB)

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler