Eslövs kommun logotyp

Ombyggnad av Stora torg

Det är många frågor kring vad som ska hända när på och kring Stora torg i Eslöv. Det vinnande förslaget och lite information sitter numera på byggstaketet på Stora torg. Det kommer att sitta kvar så länge staketet står där.
De andra se förslagen kan du se här.

1. Vad händer nu när arkitekttävlingen är avgjord och presenterad?
Det vinnande bidraget kommer att granskas, finslipas och eventuellt justeras. En rad utredningar kommer att göras för att projektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Att bygga om ett helt torg är ett mycket stort projekt som kommer att ta tid.   

2. Vad är idén kring Stora torg? 
Stora torg är stadens naturliga hjärta och ska vara en plats för folkliv, en plats för möten mellan människor i alla åldrar och där alla ska kunna njuta av vatten, grönska och stadsliv. Med torget i mitten ska stadskärnan fungera året runt och på dygnets alla timmar.

Bild på vinnande förslaget i projekttävlingen.

Klicka på bilden för att se den i större format.

3. Hur kommer Stora torg att se ut efter ombyggnaden?
På utställningen som finns vid fontänen på Stora torg, kan du se det vinnande bidraget och skisser på utformningen.

4. Har medborgare och andra intressenter fått vara med och tycka hur torget ska användas och utformas?
Under hösten 2015 genomfördes öppna tankesmedjor för att alla skulle kunna komma till tals och för att samla in idéer från medborgare, näringsidkare, föreningar och andra intressenter. Resultaten från dessa har kokats ner till att ingå i förutsättningarna som de tävlande i arkitekttävlingen (och trafikutredningen i viss mån) fått förhålla sig till.

5. När kommer ombyggnaden av torget att starta och när beräknas det vara klart?
Det är beslutat att torget ska byggas om, men det pågår en politisk diskussion kring tidplanen. Startdatum beror även på budgetarbetet som pågår i skrivande stund. Att bygga om ett helt torg är ett mycket stort projekt som kommer att ta tid och ombyggnaden kommer att ske i olika etapper. Eslövs kommun kommer fortlöpande att informera om ombyggnadens olika delar. I nuläget beräknas ombyggnaden vara avslutad år 2020.

6. Vad händer fram tills att ombyggnaden börjar?
Det vinnande bidraget i tävlingen ska gås igenom i detalj. Man kan behöva göra vissa justeringar för att slutresutlatet ska bli så bra som möjligt. Utöver det behöver en rad utredningar. Det rör sig om utredningar om regnvattnets avrinning, dragning av olika ledningar, allt från vatten och avlopp till fiber och el, tillgängligheten ska säkerställas och belysningen ska ses över för att fungera optimalt för torget. För detta behöver vissa delar upphandlas för att följa lagen om offentlig upphandling. Läs mer om upphandling härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En noggrann tidsplanering ska också göras för att störningarna ska bli så små som möjligt. Kommunikationsplan ska upprättas.   

7. Vad händer med torghandlarna, matvagnarna och de uteserveringar kring och på torget som finns idag?
Fram till årsskiftet 17/18 kommer det att vara torghandel och matvagnar som vanligt. För uteserveringarna gäller tillståndet säsongen ut, det vill säga till den 30 september 2017.
Torghandlare och matvagnarna kan ansöka om förlängning och tillstånd till och med den 31 juli 2018.

8. Vad kommer att hända med hotell Stensson? Blir hotellet kvar? Blir det lägenheter?
Det är en fråga som fastighetsägaren kan besvara, det vill säga Ebo fram till årsskiftet och därefter Blomsterberg. Läs mer här om planerna för själva fastigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. När ska trappan till hotell Stensson rivas?
Arbetet ska påbörjas 25 september 2017 och arbetet beräknas pågå till i början av november. Arbetet kommer att påverka gång- och cykelbanan vid Stora torgs södra sida. Skyltning på plats visar tillfällig omledning.
Rivningen har Ebo som nuvarande ägare ansvar för. Du kan läsa om rivningen här.

10. Vad händer när trappan är riven och man väntar på att ombyggnaden ska starta? 
Ebo kommer att i Stensson-fastigheten att göra plats för nya butiker, caféer och restauranger i gatuplan. Här kan du läsa om ebo:s planerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I väntan på att ombyggnaden av torget startar kommer marken där trappan stått att vara en grusad yta för tillfälliga aktiviteter. Det finns det flera förslag på hur ytan kan användas under tiden, men än så länge är inget beslutat. Sedan ska den grusade ytan ingå som en del av det nya torget.

11. Kommer ombyggnaden att störa boende och butiker runt torget?
Det är tyvärr ofrånkomligt att det blir lite stökigt under ombyggnaden. Boende och verksamheter kommer att märka av det på ett eller annat sätt, men målsättningen är att det ska ske så smärtfritt som möjligt för alla.

12. Vad innebär ombyggnaden för de befintliga butikerna och näringsidkarna runt Stora torg?
Under tiden ombyggnaden pågår, så kommer det att vara störningar i tillgängligheten men vi kommer att jobba för att minimera dessa. En dialog kommer kontinuerligt att föras med berörda butiker och näringsidkare.

13. Var ska vi parkera för att uträtta ärenden i centrum? 
På den här kartan finns alla allmänna parkeringsplatser, samt villkoren för dessa, utmarkerade.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Kommer trafiken runt Stora torg att förändras?
En trafikutredning som blev klar under våren 2017 ligger som grund för utformningen av Stora torg. Detta för att få bra lösningar för en trygg och säker trafiksituation i centrum. Exakt hur det kommer att se ut, bestäms i det fortsatta arbetet.

15. Vilka angränsande gator kommer att påverkas i bygget?
Malmgatan, Köpmansgatan, del av Östergatan, gångstråket upp till stationen och norra delen av Södergatan.

16. Vad kommer arbetet med Stora torg att kosta?
Det finns ett politiskt beslut, som antogs i kommunens arbetsutskott i våras att ombyggnaden budgeteras i storleksordningen 40-50 miljoner kronor. I den summan ingår inte något förarbete, utredningarna som ovan nämnts, externa kompetenser etc. Hur mycket den exakta summan blir, beror på budgetarbetet som pågår just nu.

17. Vad är det som ska byggas på nuvarande Wilhelm Pensers plats?
Det finns inget planerat bygge på Wilhelm Pensers plats. De byggnaderna har arkitekterna från Sydväst arkitektur & landskap AB lagt in på skissen är deras förslag på vad man kan göra med marken om Wilhelm Pensers plats flyttas till torget. (Kallad Perennparketten i förslaget.)
Att bygga på ovan nämnda mark är dock möjligt, då det är kvartersmark med byggrätt enligt detaljplanen. Detta till skillnad från torget, som är en allmän platsmark.

18. Snäckfågeln, konstverket som står vid fontänen, är ämne för utredning var och om den kan beredas plats när torget är ombyggt. Både Sydväst och juryn är eniga om att den ska behållas på torget.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler