Eslövs kommun logotyp

Här har vi samlat några frågor och svar på de vanligaste frågorna i samband

med VA-utbyggnad.

Vad är en VA-utbyggnadsplan?
En VA- utbyggnadsplan visar vilka områden som kan få allmänt vatten och avlopp och när det beräknas byggas ut.

Vad innebär allmänt vatten och avlopp (VA)?
Allmänt vatten och avlopp, eller kommunalt VA, innebär att vatten- och avloppsledningar ägs av VA SYD.
 
För dig som fastighetsägare innebär det att din fastighet försörjs med VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av VA SYD. Då behöver du som fastighetsägare inte ha en egen vattenbrunn eller enskild avloppsanläggning.

Varför behövs en VA-utbyggnadsplan?
Behov av allmänt VA bedöms med syftet att skydda vår miljö och hälsa. När miljö eller hälsa behöver skyddas så är det kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp.

Syftet med planen är att utreda i vilka områden det finns behov av att vatten och/eller avlopp löses med en allmän vatten- och avloppsanläggning.
 
VA-utbyggnadsplanen kommer också att visa vilka områden där fastighetsägarna även i fortsättningen själva måste ansvara för att ordna sitt dricksvatten och ha avloppsrening som uppfyller gällande reningskrav.

Vem tar fram VA-utbyggnadsplanen?
Planen arbetas fram i ett samarbete mellan VA SYD och Eslövs kommun. Arbetet med att ta fram planen pågår under 2014 och beräknas vara klart våren 2015.

Vilka fastigheter kan komma att anslutas till kommunalt VA?
I arbetet med VA-utbyggnadsplanen har en behovsbedömning gjorts. Störst behov har områden:
·         som i hög grad påverkar våra vattendrag med utsläpp av avloppsvatten,
·         med tät bebyggelse och många bostadsfastigheter,
·         där det finns ett bebyggelsetryck,
·         med dåliga naturliga förutsättningar för enskilda avlopp,
·         där det finns problem, eller risk för problem, med dricksvattenkvaliteten i enskilda brunnar.
 
VA-utbyggnadsplanen kommer att föreslå vilka områden som kommer att behöva anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Den ska också innehålla en tidplan för genomförandet.

Vad kommer det att kosta mig?
Om VA SYD bygger ut vatten och/eller avlopp och kommunen upprättar ett så kallat verksamhetsområde betalar fastighetsägaren:
·         ledningsdragningen på sin egen tomt och övriga kostnader i samband med detta,
·         en engångsavgift för anslutningen (anläggningsavgift*), och
·         brukningsavgift* löpande till VA SYD enligt gällande VA-taxa*.

För fastigheter som inte omfattas av allmänt vatten och avlopp så gäller att fastighetsägaren själv står för de kostnader som behövs för att den enskilda avlopsanläggningen ska uppfylla gällande reningskrav.

*VA SYDs förbundsfullmäktige tar årligen beslut om taxenivåerna. Aktuell taxa redovisas kommunvis på www.vasyd.se.

Hur finansieras VA-utbyggnaden?
VA-utbyggnaden finanseras genom VA-taxan och bekostas alltså av alla som är anslutna till allmänt vatten och avlopp, det så kallade VA-kollektivet.

Måste jag ansluta min fastighet till den allmänna anläggningen?
Om en fastighet hamnar inom verksamhetsområde så kommer VA SYD att debitera anläggningsavgift för fastigheten. Kommunen kan enligt Miljöbalken tvinga fastighetsägaren att ansluta fastigheten till den allmänna spillvattenanläggningen.

I de flesta fall kan fastighetsägaren däremot välja att fortsätta använda sin egen dricksvattenbrunn. Fastighetsägaren kan också välja att koppla in fastigheten på den allmänna vattenanläggningen och fortsätta att använda sin egen brunn för exempelvis bevattning.

Hur förbättrar VA-utbyggnadsplanens genomförande människors hälsa?
Enskilda avloppsanläggningar med otillräcklig rening riskerar att förorena vårt dricksvatten. Risken minskar om fler fastigheter kopplas till den allmänna VA-anläggningen, och om kvarvarande enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande reningskrav.

Hur förbättrar VA-utbyggnadsplanens genomförande vår miljö?
Övergödning är ett stort miljöproblem i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Utsläpp av näringsämnen, främst kväve och fosfor, från bland annat jordbruk och avloppsvatten leder till övergödning. När avloppsvattnet renas i mer effektiva anläggningar, såsom kommunala reningsverk eller moderna enskilda anläggningar, minskar mängden näringsämnen som tillförs våra vatten.

Vad är VA SYDs roll vid utbyggnad av allmänt vatten och avlopp?
VA SYD är huvudman för allmänt VA och sköter utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen. Det är också VA SYD som debiterar avgifter enligt VA-taxan.

Vad är kommunens roll i arbetet med VA-utbyggnadsplanen?
Kommunens miljöavdelning är tillsynsmyndighet och ställer krav på att enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande reningskrav. Tillsynsmyndigheten kan också kräva att fastigheter ansluts till allmän VA-anläggning om det inte sker frivilligt.

Varför informerar VA SYD och kommunen om detta nu?
Vi vill gå ut med information om kommunens planer tidigt för att underlätta för nuvarande och blivande fastighetsägare. Utbyggnaden kommer att starta så fort alla beslut är fattade. Vissa områden kommer att få kommunalt VA redan inom de närmaste åren, medan utbyggnad till andra områden dröjer. VA-utbyggnadsplanen kommer att innehålla en tidplan för respektive område.

Kommer jag som fastighetsägare att få mer information?
Fortlöpande information om VA-utbyggnadsplanen kommer att finnas på www.vasyd.se och på kommunens hemsida www.eslov.se. Kommunen och VA SYD kommer att informera berörda fastighetsägare i god tid innan utbyggnad blir aktuellt.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta VA SYD Kundservice 040-635 10 00 eller Eslövs kommuns växel 0413-620 00.

Sidan uppdaterad: 2014-08-06

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler