Eslövs kommun logotyp

Strandskydd - för tillgång och för djur och växter

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet.
Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men i vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter.

Länsstyrelsen i Skåne fattade 1996 beslut om vilka sjöar och vattendrag i länet som ska omfattas av strandskyddet. För Eslövs kommun gäller kartan nedan.

De sjöar vattendrag som har strandskyddsområde är Västra Ringsjön, Vombsjön, Saxån, Braån, Kävlingeån, Bråån, Röda bäck, Slogstorpsbäcken, Harlösabäcken, Borstbäcken, Rönne å, Billabäcken och Kolebäcken samt Stavröds mosse.

 
Strandskyddets syften
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

 
Regler för strandskyddat område
För att tillgodose syftena är det förbjudet att inom strandskyddsområde vidta vissa åtgärder:
- Bygga nya byggnader.
- Ändra byggnaders användning eller utföra andra anläggningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten.
- Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelser för byggnader och anläggningar.
- Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och som inte avser bostadbyggnad.
 
Kommunernas ansvar
Från och med den 1 juli 2009 har kommunerna det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. I Eslövs kommun är det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom miljöavdelningen, som handlägger strandskyddsfrågor. Efter att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattat sitt beslut granskar Länsstyrelsen alla dispenser som beviljats.
 
I vissa fall är det länsstyrelsen som handlägger frågor om dispens. Detta gäller bland annat inom område som omfattas av biotopskydd och naturreservat.

Särskilda skäl
Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl för dispens. De särskilda skälen finns uppräknade i Miljöbalken och är;
1.marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.
2. marken har genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
3. Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
6. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

 
Dispensansökan
Strandskyddsdispens söks hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv, på blankett . I ansökan ska tydligt framgå vilket/vilka särskilda skäl som man vill ska beaktas vid dispensansökan.
Observera att även bygglovbefriade åtgärder som till exempel friggebod och enskild brygga kräver dispensprövning.
 
I syfte att förhindra att åtgärder vidtas som skadar naturmiljön har Länsstyrelsen i Skåne beslutat om skyldighet att anmäla för samråd vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats.

Mer information om strandskydd finner ni på Länsstyrelsen i Skåne eller Naturvårdsverkets hemsidor.

Sidan uppdaterad: 2016-03-15

KONTAKTA OSS

Kontaktpersoner

Anna-Carin Linusson
Kommunekolog
anna-carin.linusson@eslov.se
0413-623 35

Birgitta Karlsson
Naturvårdshandläggare
birgitta.karlsson@eslov.se
0413-622 73

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler