Eslövs kommun logotyp

Kävlingeåns dalgång

Kävlingeåns dalgång är flack och ån omges av ett öppet storskaligt jordbrukslandskap. Nivåskillnad är liten mellan källa och mynning, varför ån flyter stilla fram.

På några ställen finns mindre forsar till exempel vid Bösmöllan vid kommungränsen mot Kävlinge. Åns totala avrinningsområde är 1217 km2, varav 120 km2 ligger inom Eslövs kommun.

Historiskt har de flacka områdena kring ån brukats som betesmarker och/eller slåtterängar. Deras låglänta läge medförde att de tidvis översvämmades och stora delar var permanent fuktiga. Mellan åren 1938 och 1943 rensades och rätades cirka tre mil av ån nedströms Vombsjön med syfte att öka arealen odlingsbar mark.

Rätningen skedde genom att  meanderslingor grävdes av och bildade dammar. Uppodling skedde också och norr om ån blev betesmarker huvudsakligen kvar vid Flyinge (Flyinge ängar). Rensningsmassor ligger kvar från denna tid som höga vallar kring ån.

Strandängarna längs ån utgör viktiga rastlokaler för flyttfåglar samt häckningsplatser för t.ex. tofsvipa och andra vadarfåglar. Idag har dock hävden upphört på några av dem varför områdena växer igen och mer övergår till lokaler för småfåglar som håller till i vassen samt andfåglar som håller till i vattenbrynet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler