Eslövs kommun logotyp

Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det kan dock finnas risk för skador på miljön, och därför ska installation av värmepump anmälas till miljöavdelningen.

Anmälan om installation av värmepump
För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan görs till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken och lokala hälsoskyddsföreskrifter för Eslövs kommun. Klicka på blanketter i menyn till höger för att komma till blankettsidan.

Inom fastslaget eller föreslaget vattenskyddsområde krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för installation av värmepump. Inom vissa delar av ett vattenskyddsområde kan det vara förbjudet att installera värmepumpsanläggning.

Anmälan om installation av värmepump

Varför miljökrav?
I en jordvärmeanläggning används flytande kemikalier. Eftersom jordvärmeslingan ligger i marken finns en viss föroreningsrisk om läckage skulle uppstå. Vid stora läckage med miljö- och hälsofarliga produkter kan följderna bli allvarliga med bl a förorenade brunnar, grund- eller ytvatten.

Rätt anläggning...
Man måste vara noga med var man placerar anläggningen. Följande bör man ta hänsyn till vid placering av sin anläggning;

  • Energibrunnar bör, ur värmeutvinningssynpunkt, inte placeras närmare varandra än 20 meter därför bör energibrunn placeras 10 m från tomtgräns, för att inte begränsa grannars möjlighet till värmeutvinning.
  • Skydd av dricksvattenbrunnar. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30 meter om vattentäkten är borrad och 20 meter om vattentäkten är grävd.
  • Energibrunnen och jordvärmeslingorna bör placeras nedströms dricksvattentäkten.
  • Strandskyddsbestämmelser (generellt 100 m längs större vattendrag och sjöar).
  • Kulturminnesskydd (fornminnen och liknande).
  • Naturvårdsintressen (skydd av djur och värdefulla naturmiljöer).
  • Placering enskild avloppsanläggning, dräneringsledningar, kablar och vatten- och avloppsledningar.

Anmälan
Anmälan ska i god tid före installation sändas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på särskild blankett som du kan ladda ner. Se länk i högerspalten.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan.

Luftvärmepump
Installation av luftvärmepump behöver inte anmälas till miljöavdelningen. Det är dock viktigt att beakta risken för bullerstörning. Välj därför helst en luftvärmepump med låg ljudnivå och placera den så att den orsakar så lite risk för störning som möjligt. Montering på den egna fasaden bör ske med vibrationsdämpande infästningar. Samråd bör ske med grannar innan installationen påbörjas.

Mer information...
...om områden som klassas som natur- eller kulturreservat:
Länsstyrelsen i Skåne tel: 040-25 20 00

... om strandskyddsområde eller vattenskyddsområde:
Eslövs kommun: 0413-621 44
                 
...om värmepumpar och värmepumpsinstallatörer:
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tel: 08-762 73 70

...om uppvärmning och energieffektivisering:
Kommunens energirådgivare tel: 0413-621 59
Energimyndigheten tel: 016-544 20 00
Konsumentverket tel: 08-429 05 00

...om brunnsborrning:
GEOTECH, Svenska Brunnsborrares Branschorganisation
tel: 0413-244 60
Sveriges Avantiborrare förening tel: 08-591 43 515
 
...om geologiska områden:
SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar tel: 018-17 90 00

Sidan uppdaterad: 2016-08-12

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler