Eslövs kommun logotyp

Miljötillsyn

Miljötillsyn enligt Miljöbalken

Miljöavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillsyn på miljöfarlig verksamhet inom Eslövs kommun.

För att se till att Miljöbalken efterlevs:

  • görs anmälda och oanmälda inspektioner på miljöfarliga verksamheter
  • granskas och handläggs inkomna anmälningar
  • granskas miljörapporter
  • görs besiktningar tillsammans med länsstyrelsen på företag som är tillståndspliktiga
  • lämnas upplysningar, information och rådgivning
  • görs åtalsanmälningar vid misstanke om brott

Anmälan
En verksamhet som klassas som C-verksamhet enligt bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig. En skriftlig anmälan enligt § 21, Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska göras i god tid innan verksamheten startar. En anmälan ska också göras om en förändring görs i befintligt företag.

Egenkontrollen
Företagets egenkontroll är viktig för att få en uppfattning om verksamhetens miljöpåverkan. Ett exempel på egenkontroll är att föra journal över använda kemikalier och farligt avfall som uppstår.

Utifrån egenkontrollen lämnas sedan en årlig miljörapport in till miljöavdelningen. I rapporten redovisas exempelvis mängd använda kemikalier, mängd farligt avfall som uppkommit, resultat av gjorda mätningar och förändringar som gjorts i verksamheten under året.

Miljösanktionsavgift
Miljösanktionsavgift är en avgift som döms ut vid vissa överträdelser. Den beslutas av tillsynsmyndighet men kan överklagas till Miljödomstolen. Den som har gjort överträdelsen har rätt att yttra sig innan beslut fattas.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när
Kontaktcenter är stängt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler