Eslövs kommun logotyp

Avfall

Kommunen ansvarar för att avfall från hushåll forslas bort och Mellanskånes Renhållnings AktieBolag, MERAB , gör jobbet.

Alla fastigheter som nyttjas ska ha någon form av sophämtning. Avfall ska sorteras i komposterbart och brännbart enligt MERAB:s anvisningar. Återvinningsbara material och farligt avfall skall lämnas separat på återvinningscentral (klicka på "Återvinningscentraler" i menyraden om du vill veta var de ligger). Normalt hämtas avfallet varannan vecka. Undantag från renhållningsordningen kan man få vid speciella omständigheter och om det går att ta hand om avfallet utan olägenhet.

Trädgårdsavfall

Man får kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten och även elda trädgårdsavfall om det kan göras utan olägenhet för andra. Till exempel ska vinden ligga så att rök inte blåser in till någon annans tomt då man eldar.

Observera att eldning av trädgårdsavfall är förbjudet inom områden med detaljplan under tiden 1 maj-30 september och att det alltid är förbjudet att elda annat avfall än just trädgårdsavfall. Naturligtvis får man inte elda om det är eldningsförbud. Enligt räddningstjänstplanen får bränning utomhus ej ske före solens uppgång och ej senare än en timme efter solens nedgång.

Trädgårdsavfall kan även lämnas på återvinningscentralerna.

Kompostering av hushållsavfall

Vill du kompostera annat än trädgårdsavfall ska du anmäla det till miljöavdelningen. Platsen för kompostering ska väljas så att inte grund- eller ytvatten förorenas eller så att någon annan olägenhet uppstår.

Kompostering ska göras i en skadedjurssäkrad varmkompost. Bor du på landet kan det gå bra att kompostera i en gödselhög.

Anmälan kompostering

Eget omhändertagande av slam

Vill du själv ta hand om slam från en slamavskiljare ska det anmälas till miljöavdelningen. Slammet ska spridas på egen eller arrenderad odlad mark.

Anmälan om eget omhändertagande

Gemensam sopbehållare

Om du har lite sopor kan du efter prövning dela sopbehållare med en granne. Det gäller om det är högst 50 meter mellan fastigheterna, och om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i en behållare som normalt används inom området.

Ansökan om gemensam sophämtning

Uppehåll i hämtning

Om du inte ska nyttja din bostad under minst sex sammanhängande månader kan du få uppehåll i sop- och latrinhämtning. För fritidshus gäller att uppehållstiden är minst tolv månader. Du ansöker hos miljöavdelningen.

Ska du inte nyttja bostaden eller fritidshuset under minst tolv månader kan du även ansöka om uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljare eller sluten tank. Ansökan skall vara inlämnad senast en månad före avsedd uppehållstid.

Ansökan om hämtning av slam vartannat år

Ansökan om uppehåll i sophämtning och slamtömning

Avgifter
För hantering av ärenden om kompostering av hushållsavfall och eget omhändertagande av slam tar miljöavdelningen ut en avgift. Avgift vid förstagångsansökningar gällande uppehåll i sophämtning tas ut av MERAB.

Kontakta oss
Har du frågor om avfall, avgifter eller något annat, kontakta
MERAB: 0413-684 40 eller Miljöavdelningen: 0413-620 00

Kontakta oss

Renhållningsdispenser

Maria Lantz
0413–620 28

Sortering, hämtning, avgifter

MERAB:s kundtjänstöppnas i nytt fönster
0413–684 40

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler