Eslövs kommun logotyp

Getingeprojektet - sanering av  bekämpningsmedel

Eslövs kommun har beviljats statligt bidrag för att sanera föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5.  
Tanken är att det ska schaktas bort jordmassor med 1 600 kg kvicksilver och 250 kg DDT från området samt stranden vid Kävlingeån.

Getinge

Tidigare utförda undersökningar visar att mark och sediment inom och nedströms fastigheten förorenade, främst av kvicksilver och DDT men även andra metaller, PCB och olja förekommer.
Projektet är indelat i två faser. Förberedelsefasen omfattar kompletterande utredningar och undersökningar, miljökontroll, tillståndsansökningar och detaljerad planering av utförandet av själva saneringen.  När föreberedelsefasen är klar kommer arbetet med att genomföra själva saneringen att sätta igång.

Projektets syfte och mål
Getingeprojektet omfattar sanering av fastigheten Getinge 11:5 samt åbrinken nedströms fastigheten för att minimera hälso- och miljörisker, och även risk för framtida spridning av föroreningar.
Eslövs kommun har satt upp följande övergripande mål för saneringen:
• Föroreningssituationen ska inte begränsa möjligheterna att utnyttja fastigheten och närliggande områden för friluftsliv och rekreation.
• Riskerna för människors och djurs hälsa kopplat till påvisade föroreningar ska minimeras.
• Spridningen av föroreningar till den skyddsvärda Kävlingeån ska minimeras.
• Mängderna av föroreningar i mark inom fastigheten ska minimeras i enlighet med miljömålet "Giftfri Miljö".

Saneringsprojektet beräknas vara färdigt 2018.

Tidagare undersökningar
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad, lämnade 2012 in en ansökan om statligt bidragsökan om statligt bidragPDF (pdf, 791.7 kB) för att genomföra saneringen av kvicksilver- och DDT-förorenad mark vid fastigheten Getinge 11:5.

Ansökan baserades på den åtgärdsinriktade huvudstudie som genomfördes under 2009-2011, och efterföljande riskvärdering.  Inom ramen för huvudstudien genomfördes ett antal undersökningar.

Klicka pa bilden for att forstora den.

Sammanfattning

Området som ska saneras är före detta Ferrosans fabriksområde i Getinge samt stranden vid Kävlingeån, rosastreckat på kartan här ovan.

Ferrosan var ett företag som tillverkade bekämpningsmedel på platsen mellan 1948-1968. Fram till mitten av 60-talet gick allt avlopp direkt ut i Kävlingeån. I början av 2000-talet uppmättes höga mängder av ovanstående gifter inom fastigheten.

Det här är ämnen som det är viktigt att få bort från naturen, då de inte bryts ner alls eller mycket långsamt. Det finns också risk för spridning av ämnena till Kävlingeån. Det har inte uppmätts några giftiga ämnen i grannfastigheterna runt det gamla fabriksområdet.

Planen är att schakta bort de förorenade jordmassorna. Det rör sig om 13 000 kubikmeter massor som ska bort. Mest problematiskt är det vid stranden av ån, då det finns mycket stor risk för spridning när det börjar grävas där. Dessutom måste arbetsförhållandena för de som kommer att utföra själva schaktningen att säkerställas.
Efter saneringen ska de mest förorenade massorna troligen skickas till Tyskland för slutförvaring i gamla saltgruvor.

Innan saneringen kan utföras ska kompletterande undersökningar utföras, miljötillstånd sökas och genomförandet detaljplaneras. Under 2018 kommer det faktiska grävandet att ske.

Sidan uppdaterad: 2017-06-07

KONTAKTA OSS

Nicklas Holm

Projektledare
Miljö och Samhällsbyggnad

Telefon: 0413 620 58 nicklas.holm@eslov.se 

NYHETsbrev

Nyhetsbrev 5PDF (pdf, 523.1 kB)

Nyhetsbrev 4PDF (pdf, 307.6 kB)

Nyhetsbrev 3PDF (pdf, 682 kB)

Nyhetsbrev 2PDF (pdf, 195.4 kB)

Nyhetsbrev 1PDF (pdf, 219.3 kB) 

Mera läsning

Utredningar

Uppdaterade åtgärdsmålPDF (pdf, 4.5 MB)

Undersökningar

Provsanering och ledningsinventeringPDF (pdf, 4.1 MB)

Fältrapport RutnätsprovtagningPDF (pdf, 6 MB)

Fältrapport SedimentprovtagningPDF (pdf, 7.9 MB)

Naturvärdesinventering, vattenmiljöerPDF (pdf, 2.2 MB)

Naturvärdesinventering, landmiljöerPDF (pdf, 13.2 MB)

Naturvärdesinventering, landmiljö, GårdstångasidanPDF (pdf, 1.8 MB)

Miljöprövning

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 5.4 MB)

SamrådsunderlagPDF (pdf, 2.6 MB)

Finansiering

BidragsbeslutPDF (pdf, 2.4 MB)

Tidígare utredningar

Riskbedömning och åtgärdsutredningPDF (pdf, 4.5 MB)

RiskvärderingPDF (pdf, 799.7 kB)

Fältrapport och resultatPDF (pdf, 1.8 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler