Eslövs kommun logotyp

Biosfärområde i Vombsjösänkan

Logo biosfärområde Vombsjösänkan

På grund av områdets värden är Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde och en förstudie har påbörjats under våren 2017. Förstudien syftar till att i samverkan och dialog med berörda och intressenter identifiera och sammanställa Vombsjösänkans förutsättningar att vara ett biosfärområde enligt Unesco riktlinjer.

Området, som ingår i Det skånska landsbygdsprogrammet, ligger i de tre kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv. Det hyser stora naturvärden och är samtidigt tätortsnära och tillgängligt för många besökare.

Ta aktiv del i projektet genom vår interaktiva karta
Bor, verkar eller besöker du Vombsjösänkan och vill vara med och påverka utvecklingen? Använd den interaktiva kartan och märk ut platser på kartan och beskriv dem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om förutsättningarna för Vombsjösänkan att bli ett Biosfärområde kan du kika närmare på kartlager som visar utbredningen av värdefull natur och riksintressen för natur, kultur och friluftsliv. Även Kävlingeåns avrinningsområde och karaktärsområdet Vombsjösänkan visas.

Biosfärdagen
På biosfärdagen den 2 juni anordnades en biosfärtur runt Vombsjön. Viktiga frågor kom upp och diskussioner tog fart. Det finns inga omedelbara lösningar men det finns förutsättningar för oss att återkomma att arbeta vidare med vid kommande träffar. Läs mer om dagen och de frågor som kom upp här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på deltagare vid biosfärdagen 2 juni

Biosfärdagen 2 juni, foto: Sjöbo kommun

Foto: Sjöbo kommun

Det här är ett biosfärområde
Ett biosfärområde är ett modellområde för hur hållbar utveckling kan se ut i praktiken. För Vombsjösänkan invånare, flora och fauna handlar det till mångt och mycket om attraktiva boendemiljöer, levande landsbygd, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster där rent dricksvatten är mycket viktigt för hela västra Skånes vattenförsörjning.

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. I området ska man kombinera bevarande, utveckling och stödjande åtgärder.

Samarbete
Kommunerna Sjöbo, Lund, och Eslöv har genom beslut i respektive kommunstyrelse uttalat en vilja att tillsammans med boende, markägare, brukare och verksamma i och kring Vombsjösänkan utveckla samarbetsformer och tar fram en förstudie som belyser förutsättningarna för området att bli ett biosfärområde. Vombsjösänkan har många unika värden som kräver extra insatser för att stödja en hållbar utveckling av området och området i övrigt har stor utvecklingspotential, vilket har fastställts i en förberedande studie som tagits fram som en del i den politiska förankringen i kommunerna.

Hållbarhet
Förstudien ska belysa hur hållbarhetsarbetet i Vombsjösänkan ser ut. Synen på naturvården ska breddas och ett landskapsperspektiv ska finnas. För att lyckas med detta ska ett helhetsgrepp för området tas och det befintliga underlagsmaterial som finns för området ska sammanställas.

Det sociala benet i hållbarhetsarbetet ska belysas genom dialoger med boende, brukare och verksamma i området.

Genomgående är det viktigt att arbetet i Vombsjösänkan har ekonomisk bäring. Det är ett område med mycket lant- och skogsbruk och det finns många småföretagare. Kopplingen mellan stad och land är viktig här för att få en levande landsbygd som man kan leva i och av.

Det praktiska arbetet ska utföras av den mellankommunala arbetsgrupp som redan idag är verksam, ledd av en anställd projektledare för detta projekt.

UNESCO
Det är FN-organet UNESCO som beslutar om vilka områden som har status att bli biosfärområde. Innan UNESCO tar ställning till ett område i Sverige krävs det att den svenska regeringen tycker att området är lämpligt. Ställningstagandet görs utifrån den förstudie, som nu är igång och som ska peka ut värden och utvecklingsmöjligheter i området.

Biosfärområ­dena skall vara ledande i långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning, väl­jer ut biosfärområden i världen som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. Det finns 700 biosfärområden på planeten varav fem i Sverige, det äldsta är Kristianstad Vattenrike som funnits sedan 2005.

Sidan uppdaterad: 2017-07-04

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Besöksadress: Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

DELTA I PROJEKTET

Ta aktiv del i projektet genom att märka ut platser och beskriva dem på vår interaktiva karta. Klicka här för att komma till kartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Senaste nytt kring projektet! Följ projektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utställning pågår under sommaren 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ projektet på Facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet är beviljat med medel från Miljövårdsfonden. Läs mer om det här.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler