Eslövs kommun logotyp

Plan för central krisledning i Eslöv

Alla som bor, arbetar eller vistas i Eslöv kommun har rätt att känna trygghet, gemenskap och lugn i sin kommun.

Inom den kommunala förvaltningen pågår ett ständigt beredskapsarbete för att så långt det går minimera konsekvenserna av en allvarlig händelse eller annan krissituation i Eslövs kommun. Anställda i Eslövs kommun ska vara trygga och säkra i sitt arbete. Eslövs kommun ska kunna agera och underlätta för medborgarna i en kris. Eslövs kommun ska se till att verksamheterna kan fortsätta arbeta även under besvärliga förhållanden.

Det går att planera krishantering till en viss del och den här planen har som syfte att underlätta uppstarten vid en kris i Eslövs kommuns verksamheter. I planen anges vilka funktioner som behöver finnas i en krishantering och hur samordningen av kommunens verksamheter ska ske.

Lagstiftning
Enligt lag, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, är alla kommuner skyldiga att ha en plan för kommunens krisledning. Denna plan ska vara antagen av kommunfullmäktige och den ska revideras minst en gång per mandatperiod eller när behov finns.

Ansvar vid en kris
Ansvaret flyttar sig normalt inte vid en kris. Det är fortfarande nämnderna
som fattar de övergripande strategiska besluten och tjänstemannaorganisationen som är myndighetsutövare och utförare. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också har det under kris- och krigssituationer.

Undantaget är vid en extraordinär händelse, nivå 3, då krisledningsnämnden kan besluta om att överta ansvaret från nämnderna.

Syfte med central krisledning
När organisationen behöver starta krishantering är det viktigt att alla
fokuserar sina insatser mot samma mål. Detta för att:

 • minska konsekvenserna av inträffad händelse för medborgare och andra intressenter
 • säkerställa driften av den kommunala verksamheten
 • sprida snabb, korrekt och tydlig information
 • ge medborgare och andra intressenter så goda förutsättningar    som möjligt för att fatta egna beslut
 • säkerställa förtroendet för Eslövs kommun

Eslövs kommuns plan för sitt krisledningsarbete antogs av kommunfullmäktige i april 2017. Ta del av hela planen via länken:

Plan för central krisledningPDF (pdf, 378.9 kB)

Information vid en allvarlig händelse

Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer Eslövs kommun att fortlöpande informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder som kommunen vidtar. Informationen kommer att finnas här på vår webbplats och vid behov kan det också upprättas en upplysningscentral dit du som medborgare kan ringa med sina frågor. Även information via radio och andra media såsom dagstidningar kommer att gå ut vid behov.

Läs mer om Viktigt meddelande för allmänheten, VMA

Vid en akut situation såsom vid en trafikolycka eller brand eller annan akut fara är det SOS Alarm på 112 du som medborgare ska ringa. På detta nummer når du  

 • polis
 • ambulans
 • flygräddning
 • räddningstjänst
 • giftinformation
 • jourhavande läkare

Läs mer om 112 till SOS Alarm och 114 14

Sidan uppdaterad: 2017-06-21

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler