Eslövs kommun logotyp

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder onsdagen den 13 december 2017

Datum och tid:  onsdagen den 13 december 2017, klockan 13:00
Beslutsmötet börjar cirka kl. 17:30
Plats:  Christian Nilsson, Stadshuset

Förhinder anmäls till: Christina Nilsson, 0413-621 24, christina.nilsson3@eslov.se

Ärendelista

1. Ekonomisk månadsrapport (MOS.2017.0006)

2. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018(MOS.2017.1748)

3. Remiss avseende policy för systematiskt säkerhetsarbete(MOS.2017.1662)

4. Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025 (MOS.2017.1698) 

5. Yttrande angående motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C), Barnkonsekvensanalys (MOS.2017.1483)

6.  Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommun (MOS.2017.1669)

7. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommun (MOS.2017.1670)

8. Förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifter (MOS.2017.0893)

9. Medborgarförslag om övervakningskameror vid pendlarparkeringen i Hurva (MOS.2015.1610)

10. Beslut om utökat projekteringsområde kring Stora torg(MOS.2017.1781)

11. Eslövs miljömålsprogram - Uppföljning av 2017 (MOS.2017.1754)

12. Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne, inom fjäderfä verksamhet inom Remmarlöv 15:1 (Mi.2016.0309)

13. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stall samt eldstad på fastigheten Kastberga 6:35, Kastberga 635, Eslöv (BYGG.2017.0430)

14. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Östra Karaby 3:10, Marieholm (BYGG.2017.0406)

15. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Kastberga 4:3, Kastberga 403, Eslöv (BYGG.2017.0400)

16. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 studentlägenheter) på fastigheten Druvan 21, Palmgatan 6, Eslöv (BYGG.2017.0409)

17. Bygglov för ändrad användning av uthus till (2 studentlägenheter) på fastigheten Muraren 2, Västerlånggatan 51, Eslöv (BYGG.2017.0410)

18. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

19. Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hassle 4:122, Vestins väg 26, Stehag (BYGG.2017.0411)

20. På grund av PUL (Personuppgiftslagen) publiceras inte handlingen till detta ärende

21. Bygglov för nybyggnad av affärshus (köpcenter, etapp 2) på fastigheten Hangaren 1, Fallskärmsgatan 1, Eslöv (BYGG.2017.0452)

22. Redovisning av delgeringsbeslut 2017 (MOS.2017.0009)

Muntlig:

Information om Stora torg - Malin Gunnarsson

Information om biosfärsområdet i Vomb - Anna Broström

Skriftlig:

Mark- och miljödomstolens beslut angående rivningslov för befintlig nätstation samt bygglov för ny nätstation på fastigheten Örnen 4

Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov för parhus på fastigheten Ölycke 1:283

Mark- och miljööverdomstolens dom angående tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål på fastigheten Harlösa 44:226

Länsstyrelsens beslut angående samråd enligt miljöbalken och
samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel på ett
område mellan Öslövs ry till Munkarp, Eslövs och Höörs kommun

Miljöprövningsdelegationens beslut angående tillstånd enligt
miljöbalken till djurhållande verksamhet, Eslövs kommun

Länsstyrelsens beslut angående beslut om tillstånd till ingrepp i
fornlämning inom fastigheten Västra Strö 3:3 med flera, fornlämning
Trollenäs 8:1 med flera

Länsstyrelsens beslut angående beslut om tillstånd till ingrepp i
fornlämning inom fastigheten Rönneholm 1:62, fornlämning Stehag
32:1 med flera

Länsstyrelsens beslut angående anmälan om rensning av dike på fastigheten Eslöv 51:4

Länsstyrelsens beslut angående anmälan om rensning av damm på
fastigheten Ölycke 1:144

Länsstyrelsens beslut om rensning av "Gustavs Damm" samt dike vid
Ringsjövägen på fastigheten Eslöv 52:14

Länsstyrelsens beslut om dammsäkerhetsklass för av
dammanläggningen vid Vomb i Lund, Eslöv och Sjöbo kommun

Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom
fastigheten Högseröd 17:1 fornlämning 22 i Högseröd socken

Länsstyrelsens beslut angående utfyllnad i vattenområde för
markutjämning på fastigheten Värlinge 11:47

Länsstyrelsens beslut angående anmälan om rensning av en damm
och ett dike på fastigheten Värlinge 11:26

 

KallelsePDF (pdf, 160.8 kB)

1. a Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport 2017PDF (pdf, 140.3 kB)

1. b Uppföljning. Ekonomisk månadsrapport 2017PDF (pdf, 135.8 kB)

2. a Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017PDF (pdf, 149.2 kB)

2. b Checklista. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017PDF (pdf, 58.6 kB)

2. c Handlingsplan. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017PDF (pdf, 151.1 kB)

2. d Checklista för allmän skyddsrond. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017PDF (pdf, 97.4 kB)

3. a Tjänsteskrivelse. Remiss avseende policy för systematiskt säkerhetsarbetePDF (pdf, 151.5 kB)

3. b Policy. Remiss avseende policy för systematiskt säkerhetsarbetePDF (pdf, 69.4 kB)

4. a Tjänsteskrivelse. Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025PDF (pdf, 144 kB)

4. b Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll. Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025PDF (pdf, 150.7 kB)

4. c Ungdomspolitiskt program. Remiss av förslag till ungdomspolitiskt program för 2018-2025PDF (pdf, 575.5 kB)

5. a Tjänsteskrivelse. Yttrande angående motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C), BarnkonsekvensanalysPDF (pdf, 148.7 kB)

5. b Kommunfullmäktiges beslut. Yttrande angående motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C), BarnkonsekvensanalysPDF (pdf, 123.5 kB)

5. c Motion. Yttrande angående motion från Jasmina Muric (C) och Annette Linander (C), BarnkonsekvensanalysPDF (pdf, 64.4 kB)

6. a Tjänsteskrivelse. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 147.2 kB)

6. b Underrättelse. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 86.4 kB)

6. c Plankarta. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 1.1 MB)

6. d Planbeskrivning. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 1.2 MB)

6. e Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 84.6 kB)

6. f Skyfallsanalys. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 4 MB)

6. g Översvämningsanalys. Detaljplan för del av Billinge 12:54 med flera, Eslövs kommunPDF (pdf, 1.5 MB)

7. a Tjänsteskrivelse. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 149.3 kB)

7. b Underrättelse. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 85.6 kB)

7. c Plankarta. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 9.6 MB)

7. d Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 3 MB)

7. e Risk- och bullerutredning. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 1.7 MB)

7. f Geoteknisk undersökning. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 4.9 MB)

7. g Skuggutredning. Detaljplan för Färgaren 8 och 19, Eslövs kommunPDF (pdf, 1.1 MB)

8. a Tjänsteskrivelse. Förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifterPDF (pdf, 147.5 kB)

8. b Eslövs kommuns författningssamling. Förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifterPDF (pdf, 1.1 MB)

8. c Förslag till ändring. Förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifterPDF (pdf, 956.8 kB)

8. d Transportstyrelsens författningssamling. Förslag på ändring av Eslövs kommuns författningssamling gällande taxa för felparkeringsavgifterPDF (pdf, 1.8 MB)

9. a Tjänsteskrivelse. Medborgarförslag om övervakningskameror vid pendlarparkeringen i HurvaPDF (pdf, 156 kB)

9. b Kommunfullmäktiges beslut. Medborgarförslag om övervakningskameror vid pendlarparkeringen i HurvaPDF (pdf, 168.6 kB)

9. c Översiktskarta. Medborgarförslag om övervakningskameror vid pendlarparkeringen i HurvaPDF (pdf, 697.7 kB)

10 a Tjänsteskrivelse. Beslut om utökat projekteringsområde kring Stora torgPDF (pdf, 147.8 kB)

10. b Bilder. Beslut om utökat projekteringsområde kring Stora torgPDF (pdf, 2.7 MB)

11. a Tjänsteskrivelse. Eslövs miljömålsprogramPDF (pdf, 145.8 kB)

11. b Miljömålsprogram. Eslövs miljömålsprogramPDF (pdf, 288.9 kB)

12. a Tjänsteskrivelse. Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken på delegation av Länsstyrelsen Skåne, inom fjäderfä verksamhet inom Remmarlöv 15:1PDF (pdf, 146 kB)

13. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stall samt eldstad på fastigheten Kastberga 6:35, Kastberga 635, EslövPDF (pdf, 122.8 kB)

14. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Östra Karaby 3:10, MarieholmPDF (pdf, 104.4 kB)

15. Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Kastberga 4:3, Kastberga 403, EslövPDF (pdf, 158.4 kB)

16. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (3 studentlägenheter) på fastigheten Druvan 21, Palmgatan 6, EslövPDF (pdf, 99.7 kB)

17. Bygglov för ändrad användning av uthus till (2 studentlägenheter) på fastigheten Muraren 2, Västerlånggatan 51, EslövPDF (pdf, 101 kB)

19. Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Hassle 4:122, Vestins väg 26, StehagPDF (pdf, 82.7 kB)

21. Bygglov för nybyggnad av affärshus (köpcenter, etapp 2) på fastigheten Hangaren 1, Fallskärmsgatan 1, EslövPDF (pdf, 82.4 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler