Startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 februari 2007 i A-salen i Medborgarhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19.00 i A-salen i Medborgarhuset.

Ärenden

             1)   Utseende av protokollsjusterare m m.

             2)   Försäljning av fastigheterna Eslöv Mossen 1, Slätten 1 och
                Allmänningen 1. (ks § 14)

./.      3)   Fastställande av reviderat reglemente för Vård- och
               omsorgsnämnden att gälla fr o m den 1 mars 2007. (ks § 15)
 
./.      4)   Hemställan från Eslövs Bostads AB om utökad ramborgen.
               (ks § 16)
 
./.      5)   Motion av Ingemar Jeppsson (c) och Håkan Olsson (c)
               ang. kommunal friskola. (ks § 17)

         6)   Marie Göranssons (s) avsägelse av uppdrag som ersättare i
                Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt ev. val i
                anledning härav.

         7)   Anmälningar.

Handlingarna finns offentligen tillgängliga på kommunledningskontoret, Stadshuset.

Senast ändrad:
2007-02-16

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se