Eslövs kommun logotyp

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 är datumet då alla EU:s medlemsländer ska börja tillämpa en ny gemensam och harmoniserad lagstiftning gällande dataskydd: dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa om hur Eslövs kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har som registrerad.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • platsinformation
 • bankuppgifter
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
 • en uppdatering i sociala medier

Eslövs kommun samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en ansökan eller gör en anmälan.

Genomgående används begreppet "behandling", som omfattar alla olika
åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering,
lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Eslövs kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken laglig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Dina rättigheter

Eslövs kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Eslövs kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Eslövs kommun kan du göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina
personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Eslövs kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Eslövs kommun om dina personuppgifter behandlas av Eslövs kommun genom att få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • varför personuppgifterna behandlas (ändamålen)
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • om personuppgifterna har lämnats ut till andra
 • kategorier av mottagare och i så fall vilka.
 • hur länge personuppgifterna behandlas om uppgifterna förs över till tredjeland
 • information om vilka rättigheter du har
 • information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering


Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Återkallande av samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke har du när som helst rätt att ta återkalla (ta tillbaka) ditt samtycke som du har lämnat till Eslövs kommun.

För att återkalla ett samtycke, ta kontakt med Eslövs kommun enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du återkallat ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på annan laglig grund än samtycke och det finns ett lagkrav på att spara personuppgifterna så kan inte personuppgifterna raderas.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, vänd dig till Eslövs kommun:

Eslövs kommun,
org. nr. 212000-1173, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv, 0413-620 00, kommunen@eslov.se.

Dataskyddsförordningen i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler