Eslövs kommun logotyp

Östra Strö fälad

En fäladsmark med lång kontinuitet som betesmark norr om Östra Strö innan skogen Skarhults Kronopark tar vid. Området växlar mellan torra, steniga partier och låglänta våta och tuviga partier. Mindre delar av området har varit åkermark. I en sänka i områdets centrala delar rinner en bäck. Kring bäcken växer gott om alsly som expanderar ut alltmer i de fuktigare markerna norr om bäcken.

Betesmarken är helt trädfri så när som på en mycket gammal ek som står centralt i områdets norra del. Eken skulle ha en stamdiameter på ca 1 meter om den varit hel, men trädet är urholkat av röta åt söder. På grund av rötan kan man kliva in i trädet. Området omges av stengärdesgårdar och i dessa växer en rad olika träd och buskar. Vanliga arter är ek, bok, alm och hagtorn. Även inom området finns stengärden, vilket tyder på att markanvändningen har varierat inom området.

Fältskiktets sammansättning varierar markant, beroende dels på olika markhistoria dels på variation i markfuktighet. Vegetationen i delar med lång betesdrift är hedartad på torrare delar, med varierande dominanter som ljung, stagg, fårsvingel och rödven. Här finns också arter som backsippa, kattfot, slåttergubbe, backtimjan, stenmåra, ärenpris, jungfrulin, knägräs och darrgräs. Även inom fuktiga partier finns hedartat fältskikt men här dominerar starr- och tågväxter. Även arter som S:t Pers nycklar och smörbollar finns.

I de delar som varit uppodlade under 1900-talets början är floran artfattigare samtidigt som tuvor och stenar saknas nästan helt.

I gränsen till fäladen, men utanför området, finns två mindre nyanlagda dammar.

Källa: Naturvårdsprogram, Eslövs kommun, 2008

Sidan uppdaterad: 2013-06-28

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler