Eslövs kommun logotyp

Artikel hämtad ur Biblioteksbladet

15e årgången. 1930. Sidan 137 - 139

Eslövs bibliotek 1930

ESLÖVS STADSBIBLIOTEK.

Av stadsbibliotekarien fil. kand. C. E. Jonasson.

Eslövs stadsbibliotek, som för närvarande har ett bokbestånd på något över 3000 band, har uppkommit genom sammanslagning av Eslövs lånebibliotek, Eslövs arbetarbibliotek och Eslövs läsestuga. Dessa institutioner hade tillkommit på privat väg. En sammanslagning av dem hade i flera år varit på tal, och sedan stadsfullmäktige tagit saken om hand, blev den förverkligad. Stadsfullmäktige uttalade sig i juni 1927 för en dylik och tillsatte för utredning av frågan en kommitté. Denna inkom ungefär ett år senare med förslag till och plan för upprättandet av ett stadsbibliotek i Eslöv. Stadsfullmäktige godkände denna i juni 1928 och anslogo medel för lokals inredning, ordningsarbeten m. m. Vid sammanslagningen överlämnades arbetarbibliotekets boksamling till staden av ABF:s lokalavdelning i Eslöv mot stadsfullmäktiges godkännande av följande villkor.

1. Lokalavdelningen tillerkännes rätt till representation i Stadsbibliotekets styrelse.
2. Ett rum i bibliotekslokalen upplåtes för studiecirklarnas arbete.
3. Vid anskaffandet av böcker hänsyn tages till studiecirklarnas bokbehov.
4. Studiecirklarna erhålla avgiftsfria långlån av böcker.

En av de viktigaste punkterna på bibliotekskommitténs program hade varit att skaffa lokal för ett blivande stadsbibliotek. Efter ingående undersökningar föreslogo kommitterade bibliotekets förläggande till en staden tillhörig bostadslägenhet vid Norra folkskolan i Eslöv. Ehuru denna lokal ej ligger så centralt som önskvärt vore, har den dock vissa fördelar framför andra lokaler, bl. a. att den utgör en särskild byggnad, visserligen liten men dock fullt användbar. Det blev även stadsfullmäktiges beslut, att denna lokal skulle användas till bibliotek. Dock bör påpekas att några som helst förändringar i lokalens inre, rumsammanslagningar genom väggars borttagande o. dyl. ej tillätos av stadens myndigheter. För de medel, stadsfullmäktige anslagit, utfördes under sommaren och hösten 1928 en del renoveringsarbeten i lokalen, så att den erhöll ett tilltalande utseende. I september samma år tillsattes bibliotekarie, och togo de egentliga ordningsarbetena sin början. Dessa voro i huvudsak avslutade den 1 december 1928, då biblioteket öppnades för utlåning. Utlåningsapparaten är ordnad efter det Newarkska systemet. Katalogiseringsarbetena påbörjades sedan omedelbart och pågingo till i mitten på juni 1929. Vid denna tidpunkt stod biblioteket färdigt i alla avseenden och kunde med en enkel högtidlighet demonstreras för stadsfullmäktige, som uttalade sin belåtenhet med det.

Eslövs Bibliotek 1930 ritning

Allmänheten har tillträde till biblioteket genom huvudingången, som ligger mot väster. (Se bifogad planritning.) Man kommer in i en tambur och från denna åt höger in i ett rum, som om dagen är läsrum, men om kvällarna upplåtes för studiecirklarnas sammanträden. Nästa rum, som är större, är ävenledes läsrum. Här finnes i en hylla på ena väggen bibliotekets samling av referenslitteratur och i en annan del av samma rum en hylla, innehållande tidningar och tidskrifter. Dessa två rum hållas öppna för allmänheten i regel hela dagarna från kl. 9 f. m. till kl. 9 e. m. Det är speciellt tidningar och tidskrifter, som studeras här, men även uppslagsböckerna ha visat sig vara till god nytta. Från det större läsrummet och från tamburen kan man komma in i expeditionsrummet, i vilket bibliotekets facklitteratur är uppställd. Förutom hyllorna finnas här tvåbord för allmänheten, arbetsbord för bibliotekarien och lånedisk. Denna är speciellt gjord för biblioteket och har placerats så, att den i utlåningen tjänstgörande i möjligaste mån erhåller överblick över bibliotekslokalen i dess helhet. Biblioteksbesökarna måste, efter att ha kommit in i biblioteket, passera omedelbart förbi disken, vilket är fördelaktigt för kontrollens skull. Går man utmed disken, kommer man in i det tredje, större rummet, i vilket skönlitteraturen och barnlitteraturen återfinnes. Den förra är delad i två huvudgrupper: svensk skönlitteratur, vilken har sin plats i den bortre delen av rummet samt utländsk skönlitteratur i svensk översättning, vilken befinner sig i den del av rummet, som ligger närmast disken. Antalet ungdomsböcker är ej särdeles stort, men de böcker, som finnas, äro mycket uppskattade. Förutsättningar finnas alltså för ungdomsavdelningens utökande. De övriga delarna av byggnaden innehålla bl. a. värmepanna för värmeledningen. Vinden är ej inredd på något sätt, men möjlighet finnes att här inreda ett större studiecirkelrum.

Från och med i år hålles bibliotekets utlåningsavdelning öppen två timmar (förut 1½) dagligen fem dagar i veckan. Biblioteket har under föregående år varit synnerligen väl besökt, vilket framgår av statistiken. 9848 böcker utlånades under 1929, vilket måste betraktas som gott resultat med hänsyn till att bokbeståndet är så pass ringa och stadens invånarantal ej större än 6150. Det sammanlagda antalet låntagare under 1929 var 552, och antalet besök uppgick till 5893.

En tillbakablick på verksamheten vid Eslövs stadsbibliotek giver oss bilden av ett bibliotek, som går starkt framåt. Och då intresset för detsamma är stort i staden, är det all anledning att förmoda, att denna utveckling blir beståndande.

Källa: Projekt Runeberg, http://runeberg.org

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler