Eslövs kommun logotyp

Brev

ANGÅENDE INFORMATIONSUTBYTE KRING UTVECKLINGEN I ESLÖV, 1999-02-16 (Volvo Construction Equipment, 405 08 GÖTEBORG)

Vid vårt möte på Volvo Excavators i Eslöv den 18 januari fördes en diskussion om hur det fortsatta informationsutbytet mellan Volvo och kommunens näringslivsorganisation skulle utvecklas. På ert initiativ föreslogs att en arbetsgrupp skulle bildas för att följa och aktivt deltaga i omställningsarbetet i samband med en avveckling och vi gavs intrycket att arbetet skulle starta relativt omgående. Vi fick också ett klart besked om att vi skulle få ny information i omedelbar anslutning till att ett slutligt beslut om nerläggning av Volvo Excavators i Eslöv togs. Från kommunens sida presenterades dels kommunens projektorganisation för att hantera "Volvosituationen", dels en strategi på kort och lång sikt över hur kommunen och det lokala näringslivet kan agera för att lindra effekterna av Volvos nerläggning. Vi framställde också önskemål om Volvos deltagande i ett långsiktigt arbete för utveckling och förnyelse av näringslivet i Eslövs kommun. Det är därför med förvåning vi noterar att det utlovade mötet mellan kommunen och Volvo i anslutning till nedläggningsbeslut inte blev av. Likaså att den aviserade arbetsgruppen ännu inte kommit igång med sitt arbete. Dock ser vi positivt på de insatser som görs för att stötta de anställda och för att locka nya företag till området. Att ett antal företag kommer in på området hjälper till att lindra den mycket svåra situation som Volvo förorsakat de anställda och i dess förlängning Eslövs kommun. Vi är dock oroliga över den kortsiktighet som tycks prägla arbetet. Fort-farande tycks ingen långsiktig strategi finnas för hur detta jätteområde skall utvecklas. För att lyckas uppnå ett levande område krävs mer än att enskilda företag kommer in på området. Det krävs en långsiktig strategi där man beaktar helheten och ser till att hela området tas till vara. Att vecka för vecka avvakta utvecklingen när det endast är månader kvar tills produktionen upphör känns synnerligen oroande. En långsiktig uppbyggnad av en ny näringsstruktur kan bl a ske genom att Volvo ställer upp med lokaler, hjälper till med personal, företagsrådgivning hitta finansiärer o s v. Volvo skulle också kunna utnyttja sina kontakter med högskola/universitet för att bidra till vidareutvecklingen av området. Konkret skulle Volvo kunna verka för att området blir en Science Park med bl a rådgivare och "infrastruktur" som servar nya företag under en övergångs- period. Vi ser fram mot att de aviserade kontakterna mellan Volvo och företrädare för kommunen kommer tillstånd, för att skapa klarhet i hur ni som ägare till Volvoanläggningarna ser på utvecklingsmöjligheterna på området och hur de kan fasas samman med kommunens och regionens mål och ambitioner om en positiv utveckling. Med vänlig hälsning Gunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordf

SAMMANFATTNING AV DE ÖNSKEMÅL SOM ESLÖVS KOMMUN FRAMFÖRDE I DISKUSSIONEN MED VOLVO DEN 18 JANUARI 1999, 1999-01-21 (Volvo Excavators AB, Box 115)

Eslövs kommun har önskemål om ett såväl kortsiktigt som långsiktigt engagemang från Volvos sida. Ersättningsjobb är en punkt som Volvo jobbar intensivt med och här anser Eslövs kommun att Volvo med sina olika bolag, underleverantörer och goda kontakter inom näringslivet i stort borde ha stora möjligheter att hitta nya verksamheter som kan lokaliseras till Eslöv. Detta kan kanske delvis ske genom utveckling av nya produktidéer som skapar förutsättningar för att ny verksamhet inom angränsande produktsegment startas. Kompetensutveckling av personal, dels för att de ska kunna få nya jobb, dels för att eventuellt starta eget, är också en viktig punkt. Kompletterande grundutbildning kan kanske behövas i vissa fall. Eslövs kommun vill också se ett långsiktigt engagemang från Volvos sida kring näringslivsutvecklingen i kommunen. Detta kan bl a ske genom att Volvo ställer upp med lokaler, hjälper till med personal, företagsrådgivning, hitta finansiärer o s v. Volvo skulle också kunna trycka på och utnyttja sina kontakter med högskola/universitet för att bidra till vidareutvecklingen av området. Därmed skulle Volvo med sitt engagemang bidra till den långsiktiga förändringen/utvecklingen av näringslivet i Eslöv. Konkret skulle Volvo kunna verka för att området blir en Företagspark med bl a rådgivare och "infrastruktur" som ger stöd och service till nya företag under en övergångsperiod. Till den projektorganisation som kommunen skapat för att arbeta med Volvofrågan knyts en referensgrupp som ska bidra med att ta fram och utvärdera idéer samt ge förslag om hur dessa kan genomföras. Det är ett starkt önskemål från kommunens sida att Volvo finns representerat i denna grupp. Kommunen önskar också att Volvo på något sätt ger stöd till den historiska förening som finns vid företaget och lokalt tillvaratar de samlingar av företagets produkter som genom åren finns bevarade. Eslöv som ovanGunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordf

SAMMANFATTNING AV DISKUSSIONEN VID ESLÖVS KOMMUNS UPPVAKTNING PÅ NÄRINGSDEPARTEMENTET 1998-12-22 MED ANLEDNING AV VOLVOS INRIKTNINGSBESLUT OM NEDLÄGGNING AV GRÄVMASKINSTILLVERKNINGEN I ESLÖV, 1998-12-23 (Till Näringsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM)

För närvarande är det största problemet att Eslövs kommun inte har fått grepp om Volvos långsiktiga planer i Eslöv. Vi anser att en samling av de offentliga aktörerna från lokal, regional och nationell nivå behövs för att ge en samlad kravbild gentemot Volvo och förmå dem att ta ett ansvar för de effekter deras agerande förorsakar ett flertal kommuner i landet. Ett aktivt deltagande i detta arbete från Näringsdepartementets sida ser vi som mycket viktigt från Eslövs kommuns sida. Vi ser också gärna att Departementet deltar mer långsiktigt i det omdaningsarbete som måste till, exempelvis genom att vara med i den referensgrupp som aktiveras i Eslövs fall. Det skulle vara en viktig signal gentemot Volvo. Ett erfarenhetsutbytet, som kan påskynda och effektivisera omdaningsarbetet, kan då etableras mellan kommuner som drabbats på likartat sätt. Utbildningsfrågor ses som en mycket viktig fråga i den omdaningsprocess som Eslöv måste ta sig igenom. Därmed efterfrågar vi hjälp med att förstärka de projekt i den riktning som redan är på gång. Exempelvis bör vår ansökan om kvalificerad yrkesutbildning ytterligare förstärkas mot bakgrund av vad som nu sker, lämpligen med en IT-inriktning. Det distansutbildningskontor som Eslövs kommun startar tillsammans med Lunds Universitet kan förstärkas och utvecklas om finansiering kan tas fram. Andra intressanta utbildningar är arbetsmarknadsutbildningar inom IT, exempelvis inom ramen för den s k IT-miljarden. Kommunikationsfrågor är också en viktig fråga för vår kommun. Väg 23 som tidigare ingått i det nationella vägnätet har sedan länge planerats i en ny sträckning från Tjörnarp i Höörs kommun, väster om Ringsjöarna och med anslutning till E-22 i Gårdstånga i Eslövs kommun. Denna sträckning är enligt gjorda utredningar bäst ur trafikekonomisk synpunkt. Sedan väg 23 överförts till regionalväg med finansiering i den regionala investeringsplanen har den planerade sträckningen ifrågasatts, främst på grund av höga investerings -kostnader. För Eslövs kommuns del innebär en utebliven utbyggnad ett allvarligt ingrepp i vår långsiktiga översiktsplan och för vår tillgänglighet i regionen. Eslövs kommun är i stort behov av medel för att bidra till en långsiktig omstrukturering av kommunens näringsliv. En möjlighet till medfinansiering ur den nya Mål 2 och delen däri som avser industriregioner i tillbakagång. När Volvos planer verkställts kommer kommunen att väl uppfylla kriterierna för en industriregion i tillbakagång. Eslövs kommun ser också gärna att en kontaktperson utses för kommunen. Då antingen en som svarar för hela frågeställningen eller en för varje delområde, såsom utbildning, EU:s Mål 2 och kommunikationsfrågan. Vi emotser en snar kontakt för vidare diskussion i dessa frågor.Kontaktpersoner för Eslövs kommun: Gunnel Herrström tel. 0413-62 052, Gunnar Nilsson tel. 0413-62 013 Eslövs kommunGunnar Nilsson, kommunstyrelsens ordf

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler