Eslövs kommun logotyp

Kommunledningen informerar

Volvo lägger ner grävmaskinstillverkningen i Eslöv

Efter Volvos köp av koreanska Samsungs grävmaskinstillverkning, våren 98, har det funnits en oro över hur verksamheten vid Volvo Excavators i Eslöv skulle utvecklas. Företagsledningens utfästelse att företaget skulle få visa att man kunde klara en lönsam produktion av hjulburna grävmaskiner var i många avseende oklart formulerad. Kommunens och de fackliga organisationernas ansträngningar för att få garantier för en fortsatt verksamhet i Eslövsfabriken har konsekvent avvisats av Volvoledningen. Ändå kom beskedet om nedläggning som en chock för hela vår bygd och det är först nu som vi kan ana de fulla konsekvenserna av nedläggningen av ett företag, som för tre år sedan sysselsatte 1000 personer i vår kommun. Eslövs kommuns näringsliv domineras av livsmedels- och verkstads-industri med ett antal relativt stora företag. Det är företag som verkar i mogna branscher där fortsatta strukturförändringar är att vänta. Volvos beslut visar den sårbarhet, som många svenska kommuner med en mogen etablerad industristruktur, idag är utsatta för. Det är därför viktigt att vi som samhälle kan ställa krav på företagen att ta ett större socialt ansvar såväl för sina anställda som för det samhälle de verkar i. Det har allt för ofta visat sig otillräckligt att ställa moraliska krav på företagens medverkan till en förnyelseprocess på de orter där storföretag lämnar djupa sår efter sig. Det är nu hög tid att skärpa kraven på svenska företags ansvar för friställd personal och för en aktiv medverkan i förnyelse och utveckling av näringslivet i regioner som drabbas av stora strukturförändringar. Gunnar Nilsson
Kommunstyrelsens ordf.

Strategidokument kring Volvo för Eslövs kommun

Med anledning av Volvos inriktningsbeslut om nedläggning av anläggningen i Eslöv har kommunen formulerat en strategi som kan tillgodose såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Det kortsiktiga målet är att utnyttja de resurser i form av personal, lokaler och utrustning som finns på Volvo idag. Det långsiktiga målet är att eftersträva ett mer differentierat näringsliv med större inslag av tjänstesektor och produkter med ett högt förädlingsvärde i sig, som kan stå sig långsiktigt i den allt hårdare internationella konkurrensen. För att uppnå det kortsiktiga målet krävs ett intensivt arbete för att locka hit företag som kan utnyttja de befintliga resurserna innan dessa försvinner. Personalen är en av de största resurserna. Detta kombinerat med de befintliga lokalerna kan rätt utnyttjat locka hit företag som kan bidra till att mildra effekterna av Volvos planerade nedläggning. De lösningar man finner kommer i hög utsträckning att bygga på den bas som redan finns. Den verksamhet som dras igång kommer därmed troligtvis ligga i linje med den nuvarande. För att uppnå det mer långsiktiga målet krävs en rad åtgärder. Ett arbete för att locka hit fler företag inom tjänstesektorn och företag med produkter innehållande ett högt förädlingsvärde måste vidtas. Lokalerna samt i viss mån personalen kan utgöra resurser i detta sammanhang. Här kan också åtgärder av det offentliga bidra till en positiv utveckling. Lokalisering av högre och/eller mer yrkesinriktad utbildning (kvalificerad yrkesutbildning, distansutbildning gentemot universitet, datortek, företagsskola) till området kan vara en viktig del, som dessutom skulle kunna utgöra en viktig signal gentemot omgivningen att området är framtidsinriktat. Ett annat delprojekt blir att försöka bygga upp en kuvösverksamhet, d v s möjligheter att stödja nyföretagare, som bl a knoppas av från dessa utbildningar, med lokaler och även viss administrativ hjälp. Utbildningarnas inriktning kommer då i viss mån att styra vilka potentiella företag som kommer igång och blir därmed viktig i flera bemärkelser. Stödjandet av nätverksverksamhet hos befintliga företag i kommunen ses också som en mycket viktigt bit i arbetet att långsiktigt stärka näringslivet i kommunen. Lokalt samarbete mellan företagen är viktigt för bygden och för företagen själva. I detta sammanhang är det planerade företagscentret Mellanskånes Företagscenter en mycket viktig pusselbit som om möjligt också skulle kunna lokaliseras till Volvoområdet. För att uppnå dessa två mål krävs vilja och resurser, där det i det sistnämnda fallet främst handlar om befintlig personal och lokaler. Det offentliga måste vara tydligt med signalerna om vad som är målet framöver. Då avses såväl LAN, AF och Regionförbundet som kommunen med dess olika beståndsdelar. Syftet med detta arbete är dels att kunna erbjuda de anställda på Volvo nya jobb på andra företag ifall Volvo genomdriver en nedläggning av anläggningen. Genom detta försöker man hålla nere arbetslösheten och förhindra en utflyttning från kommunen. Det andra syftet är att bidra till en omdaning av näringslivet i kommunen, då bl a med ett större inslag av tjänsteföretag och företag med produkter innehållande en hög värdeförädlingsgrad. Detta är oerhört viktigt för att säkerställa ett långsiktigt framgångsrikt näringsliv i kommunen. Kommunens projektorganisation arbetar under 1999 och hela 2000Organisationen från kommunens sida avser två personer som på heltid arbetar med Volvo-frågorna. Dessa personer kommer att stå för den organisatoriska kraft som behöv för att kunna hålla i alla de trådar som dyker upp och utreda de spår som uppkommer under projekttiden. Vid behov kommer konsulter att anlitas för erforderlig experthjälp.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler