Eslövs kommun logotyp

Mars-april 1999

2 mars 1999

Konsultbolaget Viking Business Development AB har förvärvat två byggnader motsvarande 10.000 m2 av Volvo. Företaget har sitt ursprung i gamla Kockums varvsindustri och är verksamma som tekniska konsulter inom fartygskonstruktion. Firman avser expandera och flyttar sin huvudsakliga verksamheten till Eslöv, dock kommer huvudkontoret ligga kvar i Malmö. Rekryteringsbehovet kommer ligga runt 50 personer och det är främst utvecklings- och produktionsingenjörer samt konstruktörer som efterfrågas. Deras verksamhet kommer uppta en yta på ca 3000 m2 , resterande 7000 m2 tänker de hyra ut till andra företag. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson uttrycker tillfreds-ställelse med att ett stort konsultföretag kommer in på området. Förhoppningsvis drar detta till sig fler företag och kompletterar övrig planerad verksamhet på området. Dock inflikar Gunnar Nilsson, att 40.000 m2 återstår att fylla och enligt hans bedömning är det svårast att attrahera nya verksamheter till den stora monteringshallen. Det är inte bra om man från Volvos sida säljer ut de bästa byggnaderna först utan att ta hänsyn till helheten, man riskerar då att den stora monteringshallen blir stående tom utan ny verksamhet.

3 mars 1999

Björn Rosengren från näringsdepartementet besöker Eslöv och Volvo Excavators AB. Han uttrycker stor tillfredsställelse med det sätt som Eslövs kommun, Volvo Excavators AB, arbetsförmedlingen och läns -arbetsnämnden samarbetar kring nedläggningen. Han ser gärna att insatserna bildar skola för hur en liten ort skall handla vid en stor nedläggning. Vidare betonar han, att det är generellt viktigt att ett företag av Volvos storlek tar ett stort ansvar. Volvo föreslår att hela företagsavvecklingen om några år skall dokumenteras i en "vitbok". Björn Rosengren nappar på idén och framhåller att han gärna ser att personal från departementet deltager i en sådan kunskapsöverföring. I övrigt imponeras han av att Metalls representant är nöjd med hur avvecklingen hanteras, vilket facket inte brukar vara generellt. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson berättar att några förhoppningar om statliga bidrag har kommunen inte, dock genomför kommunen en förstudie kring ett verkstadstekniskt kunskapscenter i Eslöv. Kanske kan statliga insatser i förlängningen bli aktuella vad avser denna ambition.

11 mars 1999

Vakuumsugstillverkaren Disab som har etablerat sig på Volvoområdet har fått en flygande start, över hundra f.d. Volvoanställda sökte de 24 nya tjänsterna på företaget. 16 stycken har för närvarande valts ut. Efter påsk flyttar företaget in i en byggnad som motsvarar 3000m2 kontors- och verkstadslokaler och ligger i Volvo Excavator områdets norra del.

23 mars 1999

Arbetsförmedlingen har upphandlat en nyföretagarskola som de gärna ser placerad på Volvoområdet. Skolan är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden i Malmö och är tänkt att behovanpassas efter vad den enskilde näringsidkaren kan tänkas behöva. Utbildningen inleds med tjugo platser i mitten på april och varar som längst tolv veckor. Arbetsförmedlingen skissar också på en uppfinnarskola under arbetsnamnet Starthotell, tanken är att man vill göra Eslöv till ett skånskt centrum för utbildning av uppfinnare. Meningen är att människor som har bra idéer skall kunna få hjälp att forma sina projekt, göra prototyper och senare lansera i kommersiell produktion.

30 mars 1999

Av de drygt 600 varslade har nu 130 fått nya jobb. 70 tjänster återfinns i företag som har bestämt sig för att etablera sig på det gamla Volvo-området. Ungefär 65 Volvoarbetare har på egen hand skaffat nya jobb. Reklamskyltstillverkaren Quattrovision Sign Technology flyttar in i 1200m2 stora lokaler på Volvoområdet i början av maj. Företaget gör reklamskyltar som växlar bilder och exponerar budskap efter målgrupp som passerar. De exporterar över hela världen med tonvikt på Europa och Asien. Quattrovision är just nu inne i ett expansivt skede, en talesman för bolaget förutspår femton nyanställningar innan året är slut. Quattrovision ägs av den norska koncernen Quattrovision International och har en omsättning på ca 10 miljoner.

6 april 1999

Eslövsgruppen, bestående av ledande företrädare från näringsliv, universitet och regionala maktcentra, har haft sitt andra möte. Gruppen arbetar vidare med de olika målsättningar som man tidigare har fastslagit. (se nedan 23 feb.) Konkreta arbetsuppgifter har delats ut till de olika deltagarna och man går bl.a. igång med att undersöka behoven inom medicinskteknisk produktutveckling för vård och äldreomsorg. Deltagare jobbar också aktivt med att undersöka möjligheterna att locka företagsavknoppningar till Eslöv. I en tid då näringslivets renodlar sina affärsområden vill Eslöv erbjuda en attraktiv grogrund för nya företag/ idéer som inte längre passar in i sin gamla omgivning. Vidare jobbar kommunens näringslivschef Douglas Almqvist tillsammans med Lunds Universitet med en förstudie kring ett verkstadstekniskt kunskapscenter i Eslöv. Avslutningsvis är också en konsult med bindningar till Ideon i Lund samt Universitetet igång med att samla idéer till ett långsiktigt visionsarbete kring Eslöv. Det man vill skapa är en bild av ortens framtida näringslivsidentitet och förutsättningar utifrån dess kulturella särart.

21 april 1999

Kommunen lämnar in två ansökningar till Region Skåne samt Läns-arbetsnämnden i Skåne avseende projekt som är relaterade till Eslövs omstrukturering och Volvos nedläggning av sin produktionsenhet. Ansökningarna går i korthet ut på att genom ett visionsarbete väcka till liv de människor som kan agera motorer och inleda den omdanings-process som Eslöv behöver. Eslöv är en kommun med en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin, närmare 35%. Genomsnittet i landet är under 20%. Tillverkningsindustrin har en låg tillväxtpotential och de investeringar som görs leder oftast till rationaliseringar för en effektivare produktion. Människor riskerar i större utsträckning att bli arbetslösa inom denna sektor. Näringslivet måste bli mer differentierat och få ett ökat inslag av tjänstenäring för en långsiktigt tryggad sysselsättning. Vidare tar den andra ansökningen avstamp i Björn Rosengrens förslag på en vitbok som skall dokumentera det arbete som bedrivs i Eslöv i samband med nedläggningen. Intressant att dokumentera är det arbete som görs på Volvo, hos de regionala aktörerna (Region Skåne, Läns-arbetsnämnden,etc.) samt inte minst hos kommunen. Detta torde vara av intresse såväl regionalt och nationellt då problembilden känns igen från andra håll i landet och ånyo lär dyka upp.

26 april 1999

Sedan i slutet på april finns Arbetsförmedlingens Nyföretagarskola i lokaler på Volvoområdet i Eslöv. Utbildningen har köpts upp av Affärskultur Westerberg & Co och löper under två år. För närvarande riktar sig utbildningen enbart till arbetslösa och uppsagda som är intresserade av att starta eget, men ambitionen är att man i framtiden skall erbjuda alla som är intresserade platser. Ett viktigt kriterium är dock att man har en konkret affärsidé som bedöms som genomförbar, annars får man inte tillträde till utbildningen. Antal platser är 20 och där även personer från andra kommuner är välkomna i mån av plats. Utbildningsperioden är totalt 13 veckor men kan kortas ner och skräddarsys efter deltagarens egna behov. Just nu har Nyföretagarskolan 10 deltagare som kommer från både Eslöv och Lund. Bland deltagarna finns ambitionen att slå sig fram som webdesigner, en annan vill satsa på ett import- och grossistföretag i delikatesser, en tredje vill sälja begagnade datorer till Ostasien osv. Utbildningen löper på bra och flera deltagare är redan på jakt efter lokaler, månne hamnar de på Volvoområdet?

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler