Eslövs kommun logotyp

Barn som bevittnat våld

Projektets huvudsakliga syfte är att på lång sikt minska utanförskapet för barn som bevittnat våld i Eslövs kommun. Eslövs kommun ska ge ett ökat fokus på barn som bevittnat våld och verka för en helhetssyn i arbetet mot våld i nära relationer.  

Allt stöd och hjälp som erbjuds barn, våldsutsatta och våldsutövare alltid ska utgå från barnens behov. Välfärdsprojektet Barn som bevittnat våld ska arbeta fram en checklista utifrån barnets bästa som ett led i arbetet med att stödja familjer. För att motverka ett långsiktigt utanförskap för barnen ska projektet verka för en helhetssyn genom att även angripa orsaken till våldet och utveckla social rådgivning till våldsutövaren.   

Projektet riktar sig till barn som bevittnat våld i nära relationer i Eslövs kommun. Barn som bevittnat våld behöver inte ha sett den brottsliga handlingen begås, utan kan ha hört den. Det är barnets upplevelser av våldet som är relevant.

Bakgrund
I maj 2014 utkom den nationella samordnaren, Carin Götblad med sin slutrapport, Våld i nära relationer- en folkhälsofråga SOU 2014:49. Utredningen konstaterar att våld i nära relationer är en folkhälsofråga som får stora konsekvenser för drabbade.

Carin Götblads bedömning är att majoriteten av vuxna i barnens närhet inte förmår att uppmärksamma barnets situation. Tidig upptäckt av dessa barn i förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver därför vara högprioriterat. Vidare fastställer utredningen att det måste bli lättare för våldsutövare att söka stöd och hjälp för att förändra sitt våldsamma beteende.

Eslövs kommuns arbete mot våld i nära relationer
I Eslövs kommun har utvecklingsarbetet mot våld i nära relationer pågått under flera år och då främst utgått från att stärka stödet till våldsutsatta. Den samlade socialtjänsten i Eslövs kommun har arbetat fram en metod för att ge samordnat stöd till våldsutsatta vuxna som söker kontakt med kommunen, så kallade samråd. I samråden kopplar samordnaren aktuella handläggare/kontaktpersoner till en gemensam plattform för strukturerad riskbedömning, samordning, beslut och uppföljning av insatser. Dock saknas viktiga pusselbitar i samråden, det genomförs inga barnkonsekvensanalyser och det saknas en arbetsform som syftar till att nå våldsutövaren i ett inledande skede.

Det huvudsakliga problemet är att det förekommer våld i nära relationer i Eslövs kommun, ett problem som även har en genusdimension. Majoriteten av de som kommunen får kännedom om som utövar våldet och därmed begår brott, är män som är föräldrar.  Därför behöver arbetet också inkludera frågor som maskulinitet. Detta för att på sikt minska risken för långvarigt utanförskap och de olika konsekvenserna som blir för barn som bevittnat våld i hemmet. Utan förvaltningsövergripande barnkonsekvensanalyser i arbetet med dessa barn, riskerar de att inte få rätt hjälp. Utan direkt fokus på orsaken till problemet, den våldsutövande pappan, är risken större för återfall i brott och upprepat lidande för barnen som upplever våld hemma.

KONTAKTA OSS

Projektledare

Maria Lindstrand
0413-624 17
maria.lindstrand@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler