Eslövs kommun logotyp

Vårt arbetsgivarerbjudande

Vårt erbjudande till dig som medarbetare i Eslövs kommun har vi sammanfattat i tio punkter.

Tio anledningar att arbeta i Eslövs kommun

1. Eslöv växer och präglas av en framåtanda!

Med sina drygt 33 000 invånare är Eslöv en kommun i stark tillväxt. Det skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för hela kommunen att utvecklas. Eslöv är en medelstor kommun och här är det nära till det mesta, även till politiker och beslutsfattare. I kommunen finns småstadens lugn, en levande landsbygd och god tillgång till ett rbett kultur- och affärsutbud. Inom Eslövs kommuns organisation finns det idag över 400 typer av tjänster. Finns ditt drömjobb här?

2. Värderingsstyrd organisation

Eslövs kommun är en värderingsstyrd organisation med ett enat arbetssätt. När alla medarbetare bidrar med sin kompetens, erfarenhet och energi skapar vi gemensamt en bra arbetsplats och därmed det bästa för kommunens invånare. Våra värdeord, som ger oss stöd och vägledning i vårt arbete, är; Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde.

3. Meningsfulla arbeten

I Eslövs kommun är vi med och utför Sveriges viktigaste jobb! Vårt uppdrag är att ständigt förbättra, vidareutveckla, säkra och förvalta välfärdssamhället och skapa en positiv effekt för bruakre av våra tjänster, medborgare, närlingslivet, besökare och platsen Eslöv.

4. Resultatinriktat arbetssätt

För att vi ska kunna nå våra mål och hålla kvalitet i våra tjänster är det viktigt att du som jobbar hos oss har rätt kompetens och trivs på ditt arbete. Eslövs kommun ska ge sina medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett utmärkt arbete. Detta förutsätter att vi tydliggör krav och förväntningar, sätter upp tydliga mål och följer upp resultatet. Det gör vi löpande genom årliga medarbetarsamtal där du får återkoppling på ditt arbete och dina utvecklingsområden.

I Eslövs kommun arbetar vi också enligt en gemensam medarbetar- och chefsdeklaration som pekar ut vad du som anställd kan förvänta dig av arbetsgivaren, och vad arbetsgivaren förväntar sig av dig som anställd.

5. Utveckling och karriär

Hos oss ska du som medarbetare få använda din kompetens, få möjlighet att utvecklas, växa och ta på dig mer ansvar. Eslövs kommun erbjuder kompetensutveckling på olika sätt genom utbildning, nätverkande och studiebesök. Vi uppmärksammar och uppmuntrar medarbetare som vill och kan utvecklas till att ta en annan roll i kommunen. Dagens arbetsplatser präglas av ökad flexibilitet och utveckling. Organisation, ledarskap, arbetsmetoder och teknik utvecklas ständigt. Det ställer krav på att Eslövs kommun är en lärande organisation där vi lär av varandra och delar med oss av kunskap.

6. Ledarskap

I Eslövs kommun satsar vi på ledarskap. Det betyder för dig som medarbetare att du får stöd att göra ett utmärkt arbete, blir uppmärksammad för goda prestationer och utveckling i ditt arbete. Dör dig som ny chef har vi gemensam introduktionsdag två gånger om året och utbildningar i våra viktigaste processer inom rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. Vi har vårt Ledarforum som arrangeras fyra gånger per år. Där tar vi upp aktuella ledarskapsfrågor, ges inspiration ges i form av föreläsningar och utbyter erfarenheter. Våra ledare får också gemensamma verktyg att använda i vardagen.

7. Delaktighet och inflytade

Eslövs kommun arbetar för att alla medarbetare ska känna att de är delaktiga och har inflytande. En förutsättning för delaktighet är att vägen fram till beslut kantas av samtal och diskussioner där det aktiva lyssnandet har en framträdande roll. För att det ska komma till stånd krävs en arbetsplats som präglas av öppenhet och respekt för varandra och ett tillåtande klimat där alla törs säga sin mening. Eslövs kommun har strukturer för deltagande och inflytande genom samverkansavtal.

8. Mångfald, jämställdhet och antidiskriminering

Eslövs kommun eftersträvar en kultur som präglas av jämnställdhet, mångfald, ett normkritiskt förhållningssätt och allas lika värde. Det innebär att varje chef och medarbetare är beredda att öka sin kunskap, ifrågasätta sina attityder och värderingar i syfte att inkludera fler grupper. Eslövs kommun vill ta tillvara på medarbetares erfarenheter och kunskap och värdesätter den mångfald som olika kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsnedsättning utgör.

9. God arbetsmiljö

Eslövs kommun satsar på medarbetarnas hälsa och på en god arbetsmiljö. Vi arbetar systematiskt med att förbygga, upptäcka brister och risker och därmed undvika ohälsa och olycksfall. Chefer och skyddsombud utbildas kontinuerligt i arbetsmiljö så att du som medarbetare ska få stöd i att ansvara för din egen hälsa.

10. Tryggt arbete med goda förmåner

Eslövs kommun har en god och välordnad ekonomi och kollektivavtalsenliga villkor. Det gör att du får en trygg anställning i en stabil organisation. Eslöv har näst högst andel heltidstjänster bland de 33 kommunerna i Skåne.

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder bra villkor.

Som  medarbetare i Eslövs kommun får du del av följande förmåner:

Om du blir sjukskriven betalar vi ett extra tillägg om tio procent av lönebortfallet. Denna ersättning är ett komplement till sjuk- och rehabiliteringspenningen som du får från Försäkringskassan. Vi betalar även mellanskillnaden i din sjuklön om du har högre lön än Försäkringskassans inkomsttak medger, så att du får sjukpenning beräknat på hela din lön.

Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och för att motverka arbetsskador. Om du trots detta råkar ut för en arbetsskada är du försäkrad via Eslövs kommun. Eventuell ersättning utgår vid olycksfall i arbetet och vid olycksfall till eller från arbetet. Försäkringen inkluderar eventuell ersättning för bestående nedsättning av någon kroppsfunktion orsakad av arbetsskadan. Försäkringen gäller från första anställningsdagen.

Utöver den lagstadgade möjligheten till föräldraledighet kan du som anställd i Eslövs kommun få beviljad ledighet upp till 25 procent till barnet är tolv år. Du har även rätt att vara 100 procent föräldraledig upp till barnet är tre år. Från och med barnets födelse har du rätt till föräldrapenningtillägg i 180 dagar. Föräldrapenningtillägget är tio procent av det lönebortfall du får på grund av föräldraledigheten. För dig som tjänar mer än Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning betalar vi mellanskillnaden motsvarande föräldrapenningen mellan inkomsttaket och din faktiska lön så att du får föräldrapenning beräknat på hela din lön.

Eslövs kommun erbjuder dig medarbetare friskvårdsbidrag och sluta-röka-bidrag på vardera 1500 kronor per år.

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler