Startsidan

Program, policies och planeringsunderlag

Program, policies och planeringsunderlag är dokument och handlingar som innehåller visioner, mål och riktlinjer som behandlar enskilda aspekter eller teman  t.ex. stadsbyggnadsprogram, cykelplan eller hästpolicy. Planeringsunderlagen redovisar vad man borde göra för att ta till vara just den sektorns intressen och förbättra förhållandena i detta avseende. Där finns således inte alltid avvägningar i förhållande till andra intressen som t.ex. i en översiktsplan.

Underlagen innehåller i regel inte några bindande bestämmelser utan är oftast enbart vägledande. Program, policies och planeringsunderlag utgör däremot viktiga kunskapsunderlag när man arbetar med samhällsplanering.

Under den här rubriken finns också utredningar av olika slag.

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se