Startsidan

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling.

Översiktlig planering är en kontinuerlig process. Plan- och bygglagen kräver att översiktsplanen är aktuell och minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om den är det. Översiktsplanens främsta funktion är att vägleda beslut från kommun och myndigheter. Översiktsplanen kan även fungera som vision för kommunen och den är inte juridiskt bindande, utan den anger en viljeinriktning hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Bebyggelse ska ske på mark som lämpar sig för ändamålet med hänsyn till jord-, berg- och vattenförhållanden. Hänsyn ska även tas till boendes och övrigas hälsa och möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och annan samhällsservice. Dessutom bör bebyggelsen ske där det finns möjligheter att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Energiförsörjning och energihushållningen ska också beaktas.

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena och riksintressen ska anges särskilt. Dessutom ska miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden redovisas. Planens innebörd och konsekvenser ska framgå.

Den översiktliga planeringen ska belysa konflikter mellan övergripande mål, allmänna intressen samt platsgivna förutsättningar. Avvägningar och prioriteringar ska grundas på hushållningsprinciperna i Plan- och bygglagen och Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Kontakt

Torsten Helander
Stadsarkitekt
Telefon: 0413-629 95
E-post

Anna Lyhagen
Stadsbyggnadschef
Telefon: 0413-628 66
E-post

Mari-Liis Männik
Planarkitekt
Telefon: 0413-620 49
E-post

Hanna Bäckgren (föräldraledig)
Planarkitekt
Telefon: 0413-620 18
E-post

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se