Startsidan

Detaljplan

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Planen ger en samlad bild av markanvändningen och av hur det är tänkt att miljön ska förändras eller bevaras. En detaljplan ger byggrätt inom de bestämmelser som anges. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område.

Vad bestäms i en detaljplan?


Alla detaljplaner anger användning (t.ex. bostäder, centrum, park, handel eller industri) och exploateringsgrad. En detaljplan reglerar ofta också placering, utformning och utförande mm. Det kan gälla hur högt eller hur många våningar, hur nära tomtgränsen man får bygga eller hur stor del av tomten som får bebyggas. Detaljplaner görs för begränsade områden, ett eller flera kvarter, ofta i tätbebyggelse.

Vad består detaljplanen av?


En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Det kan också finnas en illustrationsplan som visar ett exempel på hur man kan bygga enligt planen.
Illustration över vad en detaljplan skall bestå av
En detaljplan ska bestå av en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning.

Detaljplanen är ett avtal


En detaljplan är juridiskt bindande. Den som äger marken har rätt att bygga med angiven användning och exploateringsgrad etc. Varje plan har en genomförandetid — den tid det beräknas ta att bygga enligt planen. Genomförandetiden kan vara 5-15 år. Planen fungerar som ett avtal mellan kommun, markägare och allmänhet. Om kommunen ändrar planen inom genomförandetiden kan markägaren ha rätt till ersättning. När genomförandetiden har gått ut gäller planen tillsvidare.

När behövs en detaljplan?


I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer detaljplan ska göras innan lov får ges. Kommunen avgör när och var en detaljplan skall göras, enligt det s.k. Planmonopolet. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. De har att göra med både den typ av förändring som ska ske och förhållandena i omgivningen.

Exempel på när en detaljplan behövs; ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen, bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Här hittar du planer som är under framtagande i Eslövs kommun.

Ansvarig nämnd är Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden
>> läs mer om Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se