Eslövs kommun logotyp

Vad är ett tematiskt tillägg till översiktsplan?

En kommunomfattande översiktsplan kan ändras eller kompletteras genom ett tillägg. Detta innebär till exempel att en planeringsfråga där redovisning och ställningstagande saknas eller bedöms inaktuell behandlas över hela kommunens yta. Genom att arbeta med tillägg till översiktsplanen kan planen hållas aktuell i väntan på en omarbetning.
 
Frågor som kan behandlas genom tillägg till översiktsplanen är bland annat vindkraft. Översiktsplanen samt fördjupningar och tillägg är ett samlat beslutsunderlag, som belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation.

Också ett handlingsprogram
Den är också ett handlingsprogram, som visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen i kommunens olika delar. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Tillägg är vägledande 
Både översiktsplanen och eventuella fördjupningar eller tillägg är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner, områdesbestämmelser och/eller prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen till exempel tillståndsprövning gällande vindkraft som länsstyrelsen ansvarar för.
 
Inte juridiskt bindande
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.  Ett tematiskt tillägg till översiktsplan som hanterar vindkraftsfrågan har ändå i praktiken en stor tyngd i efterföljande prövningar enligt MB (Miljöbalken) och PBL (Plan- och bygglagen).

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler