Eslövs kommun logotyp

Eslöv, öster om järnvägen - Fördjupning av översiktsplanen

Eslöv, öster om järnvägen, har unika möjligheter att utvecklas! Här finns hållbar utveckling, regional kommunikation, identitet, mångfald och charm. Området bjuder på möjligheter till stadsförnyelse förtätning och dynamisk blandstad befolkad och fylld med stadens alla verksamheter, brukare, invånare och besökare.

Som ett led i stadsdelens långsiktiga utveckling har kommunen beslutat att arbeta med en fördjupning av översiktsplanen för området. Ett första led i detta var att ta fram ett program för stadsdelens förnyelse.

Programhandlingen för fördjupningen har varit på samråd med myndigheter allmänhet med flera. Syftet med samrådet var att få ett utbyte av information och synpunkter om hur detta centrala område kan förnyas. Området innehåller en blandning av bostäder, industrier, handel och allmänna lokaler. Programmet innehåller tankar om områdets utveckling.

Synpunkter från samrådet med myndigheter,allmänhet, med flera och kommunens slutsatser från samrådet redovisas i en samrådsredogörelsen 2014 och samtidigt fattas beslut om projektets fortsättning av kommunstyrelsens arbetsutskott. Under 2117 har en projektplan tagits fram för det fortsatta arbetet med sikte på en antagen fördjupning hösten 2019.

Information

Mer information lämnas av stadsarkitekt Torsten Helander, 0413-629 95, torsten.helander@eslov.se

Planens mål

Stadsdelen är mer än någon annan stadsdel stadd i förvandling. Vi vill synliggöra pågående arbeten, trender och aktiviteter i området och uppmärksamma behov och framför allt möjligheter som området bjuder för framtiden.

Syftet med Fördjupningen av översiktsplanen är att skapa en samlad strategi och målbild för områdets utveckling. Det handlar om förtätning och förädling, om att tillvarata befintliga kvaliteter, om att underlätta för en dynamisk stadsutveckling och ett utvecklat stadsliv.

En stads tillväxt har en egen kraft och dynamik och påverkas av tidens trender. Arbetet har som mål att i stunden kunna identifiera och facilitera dessa trender. Vi vill visa en strategi för att hantera dagsaktuella frågor samtidigt som de relaterar till en vision eller en framtid.

Projektet avser belysa alla typer av frågor som berör markanvändningen i stadsdelen och dess gradvisa och områdesvisa omvandling, och sätta dessa i ett sammanhang.

I relation till externt belägna utvecklingsområden eller Eslöv väster om järnvägen, är förutsättningen för stadens utveckling mer komplex men också rik på innehåll och möjlighet till nytänkande.

I området öster om järnvägen är ambitionen att förädla och förtäta i befintlig miljö med många olika aktörer och intressen inblandade. Detta kräver större insatser och större fokus på transparens och dialog kring planeringen, för att involverade ska ges ett utrymme för sin roll i stadsutvecklingen.

Fördjupningen syftar till att visa framtiden, sätta olika projekt i sitt sammanhang och skapa en spelplan för området. Att lägga fast grundläggande kvaliteter och strukturer som vi strävar efter, är väsentliga för att vara tydlig och för att lyckas i våra ambitioner.

Här vi identifierat dessa grunder, kvaliteter och strukturer, vilket gör det möjligt, då tillfälle ges, att lättare agera i en önskvärd riktning och succesivt gå mot en mångfunktionell, komplex, högt exploaterad stadsdel, där utpekade strukturer och kvaliteter säkras samtidigt som en utveckling av området stöds och påskyndas.

Fördjupningen har en lång tidshorisont vars vision kommer att sträcka sig ett tjugotal år framåt. Under denna tid kommer förutsättningar ändras, intressen omprioriteras och oväntade kvaliteter att växa fram, vilket gör att den kommer behöva revideras.

Det är därför viktigt att planen förhåller sig adaptivt och flexibelt, utan att tappa grundkvaliteterna i staden. Intressen och ägare förändras och detta ska uppmuntras och kortare planperspektiv möjliggöras.

Fördjupningen bygger vidare på det FÖP-arbete som påbörjades 2010 och de slutsatser om fortsättning som beslutades 2014, då samma frågeställningar fortfarande är relevanta. Bland annat gäller detta frågor kring kulturmiljö, hälsa, säkerhet, naturmiljö och miljökvalitetsnormer samt områdets avgränsning.

Fördjupningen ska fungera som ett visionsdokument som tydliggör kommunens intentioner med området.

Planens läge

Området som i programmet ursprungligen behandlades sträcker sig från Lantmännens siloanläggningar i norr till Orkla Food AB i söder, från järnvägsområdet och dess viadukter i väster till bostäderna vid Bergaområdet i öster.

Efter samrådet beslöts utvidga området till alla delar av tätorten öster om stambanan. Kärnområdet ligger kring Kvarngatan, järnvägens och infartsvägarnas sträckningar. Här finns flest möjligheter och störst utmaningar.

Planens status

En programfas är tidigare genomförd och dialoger, utredningar och samråd av ett planförslag avses ske under 2018 utställning och granskning våren 2019 och ett antagande avses kunna ske hösten 2019.

Målet med fördjupningen är att arbeta fram en långsiktig strategi för bevarande, förnyelse och utbyggnad i området öster om järnvägen. Den befintliga stadsstrukturen ska tas tillvara och värnas men också utvecklas och förnyas. Fördjupningen ska också fungera som ett visionsdokument som tydliggör kommunens intentioner med området.

Planens status

En programfas är tidigare genomförd och dialoger, utredninga och samråd av ett planförslag avses ske under 2018 utställning och granskning våren 2019 och ett antagande avses kunna ske hösten 2019.

statuspil som visar fördjupningens läge i planprocessen

Statuspil som visar fördjupningens läge i planprocessen, programskedet är avklarat, upprättande av planförslag och samråd följer.

Kontakt

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler