Eslövs kommun logotyp

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling.

Den 23 februari 2015 godkände kommunfullmäktige en aktualitetsförklaring som konstaterar att den nuvarande översiktsplanen för Eslövs kommun, antagen 2002, är inaktuell. Kommunfullmäktige gav då kommunstyrelsen i uppdrag att att arbeta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan – Eslöv 2035.

Byggande och andra förändringar i mark- och vatten får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Bir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt?

En översiktsplan ska främja en bättre miljö, ett enklare vardagsliv och en attraktiv kommun. Översiktsplanen har också en viktig funktion i att vara vägledande i beslut från kommun och myndigheter. Den är inte juridiskt bindande, utan den anger en viljeinriktning hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena och riksintressen ska anges särskilt. Dessutom ska miljö- och riskfaktorer redovisas. Planens innebörd och konsekvenser ska framgå.

Den översiktliga planeringen ska belysa konflikter mellan övergripande mål, allmänna intressen och platsgivna förutsättningar. Avvägningar och prioriteringar ska grundas på hushållningsprinciperna i Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Kontakta oss

Planarkitekt

Minna Hatti
0413–620 18

MERA LÄSNING

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler