Eslövs kommun logotyp

Markanvisning för kvarter Träskofiolen, Fridasro

Vid Tågarpsvägen i västra Eslöv vill vi se en förtätning med
nya bostäder. En detaljplan är antagen som möjliggör byggande av bostäder i form av friliggande en- och tvåbostadshus, parhus, kedjehus och radhus. Vi bjuder in byggaktörer att lämna in förslag på byggnation på marken.

Vår vision för området

Kommunen arbetar med förtätning av Eslöv för att möjliggöra
bostadsbebyggelse inom den befintliga strukturen. Vi strävar efter att
komplettera det befintliga bostadsbeståndet inom det närliggande området så att det blir en blandning av upplåtelseformer och hustyper. För detta område ser vi därför gärna att det byggs radhus, parhus eller kedjehus och att upplåtelseformen är hyresrätt eller bostadsrätt. Vi vill att det byggs minst två bostäder inom området.

Fakta om området

 • Markanvisningen omfattar cirka 1300 kvadratmeter kvartersmark.
 • Antagen detaljplan finns.PDF (pdf, 5.2 MB)
 • Avstyckning för att bilda en eller flera fastigheter genomförs efter markanvisningen.

Så går processen till

Intresserade exploatörer lämnar in förslag och ansöker om markanvisning via e-tjänsten Markanvisning för kvarter Träskofiolen, Fridasrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi vill att ni lämnar in material i form av text och skisser som innehåller följande:

 • Beskrivning av ert projekt som minst innehåller antal bostäder, typ av bebyggelse och upplåtelseform
 • Köpeskilling
 • Tidpunkt för när projektet kan påbörjas
 • Tidpunkt för när inflyttning kan ske

När förslagstiden gått ut kommer kommunen utvärdera de inkomna förslagen enligt bedömningsgrunderna nedan. Den byggaktör som lämnat in det förslag som kommunen anser är det bästa kommer erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningsavtalet innebär att vinnaren har en option att under en viss tid ta fram det underlag som krävs för att gå vidare med en bygglovsansökan. När bygglov har beviljats i enlighet med det inlämnade förslaget kommer vinnaren få erbjudande att köpa fastigheten. Bebyggelsen ska vara färdigställd inom 1,5 år från det att bygglov beviljas.


Bedömningsgrunder

Kommunen avser att anvisa marken till den exploatör som uppvisar det bästa förslaget utifrån en sammanvägd bedömning med avseende på följande bedömningsgrunder:

 • Antal bostäder
 • Upplåtelseform
 • Byggaktörens ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet
  Pris för marken
 • Tidpunkt för när projektet kan påbörjas och när inflyttning kan ske


Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt att göra en bedömning av anbudslämnarens ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Kommunen har också möjlighet att avbryta markanvisningen utan att erbjuda markanvisning till någon.

Så lämnar du in ditt förslag

Sista dag att lämna förslag var 28 februari 2018.

Preliminär tidplan

28 februari 2018

Sista dag för inlämning av bidrag

Kvartal 1 2018

Vinnande förslag meddelas

Kvartal 2 2018

Markanvisningsavtal tecknas

Kvartal 4 2018

Bygglov beviljas

Kvartal 4 2018

Köpekontrakt tecknas

Kvartal 2 2019

Preliminär byggstart
   


KONTAKTA OSS

Patrik Larsson
Mark- och exploateringsingenjör

Telefon: 0413- 621 77
E-post: patrik.larsson@eslov.se

Frågor om detaljplan och bygglov

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler